Konflikt systemów -uwagi o przyczynach kryzysu światowego

Nie należało niszczyć europejskich państw feudalnych lecz je reformować. Bez przywrócenia dawnych feudalnych elit nie przełamiemy kryzysu euro-amerykańskiej cywilizacji.

 

Bogdan Góralski Warszawa, dnia 23 października 2011r.

Konflikt systemów-uwagi o przyczynach kryzysu światowego

Chłonność polskiej kultury na obce wzory charakteryzuje sarmacką ciekawość świata. Polacy wytworzyli swoistą kulturę w swoim środowisku geograficznym, która jest dostosowana do naszych realiów życia. Sarmackie otwarcie na obce kultury powstające w odmiennych środowiskach wyraża istniejące od dawna tendencje do globalizacji kultury polskiego społeczeństwa, chcącego poszerzać zasoby wiedzy o świecie. Przybywające do Polski tradycje niosły inny pogląd na świat, który w wiekach nowożytnych zmieniał się dramatyczne szybko. Szybko zwiększała się populacja krajów europejskich. Spowodowało to migrację nadmiaru populacji na inne kontynenty. Rosnąca w miastach liczba ludzi umożliwiła burzliwy rozwój produktywności mieszczan zaspokajających potrzeby feudalnej prowincji. Spowodowało to konflikt feudalizmu i kapitalizmu.
W feudalizmie pozycja społeczna arystokraty zależała od liczby poddanych dostarczających podatków. Im większa była liczba poddanych i dzierżawiących ziemię tym większa była zamożność feudała. Im większa była produktywność poddanych tym większe były zyski arystokraty. Był to system premiujący przyrost populacji i przyrost produkcji. Był to system wyróżniony społecznie.
W kapitalizmie budowanym przez mieszczan pozycja społeczna zależała od zgromadzonego kapitału-zysku. Zysk pojawiał się w momencie zwiększania produktywności przy ograniczaniu zatrudnienia i kosztów z tym związanych.
Te dwa systemy produkcji były powiązane w jednym organizmie państwa feudalnego. Kryzys europejskiego państwa feudalnego w XVIII i XIX wieku spowodowany szokiem klimatycznym Małej Epoki Lodowej i gwałtownym wcześniejszym przyrostem populacji obarczył hierarchiczne arystokratyczne elity odpowiedzialnością za dekoniunkturę i umożliwił stanom średnim dojść do władzy. Brak uwzględnienia roli czynnika klimatycznego w przyczynach kryzysu gospodarczego spowodował zanegowanie ustroju feudalnego jako optymalnego dla państwa o przeważającej gospodarce rolnej. Nastąpiło uwłaszczenie chłopów i rozdrobnienie własności rolnej.
Zaczęto zasadę zysku wprowadzać w uprawie ziemi. Spowodowało to tendencję do ograniczania zatrudnienia w rolnictwie i popyt na maszyny rolne zastępujące ludzi.
Wywołało to dalsze umocnienie warstw kapitalistycznych i przemysłu z nimi związanego
produkującego na potrzeby rolnictwa. Efektem było zmniejszanie liczebności stanu rolników stanowiących dotąd podstawę społeczeństwa. Przyrastała liczba ludności w miastach. Masy ludzkie migrujące ze wsi znajdowały zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle.
Kapitalistyczny system uprawy ziemi i zmiany klimatu przyczyniły się do koncentracji własności ziemskiej i dalszego zmniejszenia się liczby ludności na wsi. Dziś w zmechanizowanym rolnictwie USA i europejskich krajów uprzemysłowionych pracuje ok.2-3% liczby zatrudnionych co przekłada się na kryzys demograficzny. Wieś nie reprodukuje tak jak dawniej populacji a wyludniające się miasta cierpią na brak popytu ze strony wsi. Produkcja, uciekając przed kosztami rosnącymi w miarę zanikającego popytu, przenosi się do ludnej Azji, gdzie nie brak taniej siły roboczej. USA i Europa wyludnia się-przybywa emigrantów i nie ma popytu na nadwyżki żywności tutaj produkowane. Drogie środki transportu i złożony system dystrybucji blokują popyt na żywność u nabywców w biednych krajach zwrotnikowych w których panująca współcześnie susza zmniejszyła produkcję żywności. Kraje te są w większości producentami ropy i aby pokryć rosnące koszty importu żywności zwiększają ceny ropy. Prowadzi to z kolei do wzrostu kosztów produkcji zmechanizowanego rolnictwa co wywołuje spiralę inflacji.
Z tego zamkniętego koła nie ma innego wyjścia jak przywrócenie feudalnego systemu rolnictwa w USA i Europie opartego o dzierżawę ziemi co spowoduje wzrost zaludnienia wsi, wzrost produkcji rolnej, wzrost popytu na wsi i obniżenie cen żywności co uchroni nas przed skutkami nadchodzącego ochłodzenia klimatu. Rolników należy przemieścić z przeludnionych krajów afrykańskich i azjatyckich. Zmiany te najlepiej rozpocząć w Polsce, w kraju, którego rolnictwo jest najbardziej zniszczone wiekami zaborów i bezrozumną polityką komunistów. Powstaje problem co robić z wzrastającą w wyniku powyższych zmian produkcją rolną. Nadwyżki produkcji rolnej umieścimy w głodujących krajach zwrotnikowych oraz w rozwijającej się rozproszonej energetyce. Produkcja biogazu jest najbardziej obiecującą perspektywiczną gałęzią produkcji energii, która zapewni wchłonięcie nadwyżek produkcji rolnej umożliwiając odpowiednie dochody rolnikom. Spowoduje to polepszenie gospodarki i demografii społeczeństw krajów uprzemysłowionych i usunie ich bariery rozwojowe. Umożliwi to wygaszenie obecnego światowego kryzysu finansowo-gospodarczego i harmonijny rozwój naszej cywilizacji w przyszłym świecie.

Bogdan Góralski
E mail: bogdangoralski@wp.pl

Konflikt systemów-uwagi o przyczynach kryzysu światowego
Conflict systems-remarks of the reasons for global crisis

Absorption of Polish culture in the foreign patterns characterized Sarmatian curiosity of world. Chłonność polskiej kultury na obce wzory charakteryzuje sarmacką ciekawość świata. The Poles have produced a kind of culture in their geographical environment, which is adapted to the realities of our lives. Polacy wytworzyli swoistą kulturę w swoim środowisku geograficznym, która jest dostosowana do naszych realiów życia.
Sarmatian openness to foreign cultures arising in different environments is long-standing trends in the globalization of culture of Polish society, wishing to expand knowledge about the world's resources. Sarmackie otwarcie na obce kultury powstające w odmiennych środowiskach wyraża istniejące od dawna tendencje do globalizacji kultury polskiego społeczeństwa, chcącego poszerzać zasoby wiedzy o świecie.
Coming to the Polish tradition bore a different view of the world, who centuries of modern drama quickly changed. Przybywające do Polski tradycje niosły inny pogląd na świat, który w wiekach nowożytnych zmieniał się dramatyczne szybko.
Rapidly increased the population of European countries. Szybko zwiększała się populacja krajów europejskich.
Spowodowało to migrację nadmiaru populacji na inne kontynenty. This resulted in an excess of population migration to other continents.
A growing number of people in cities has enabled rapid development of productivity of townspeople-burgeois to meet the needs of feudal provinces. Rosnąca w miastach liczba ludzi umożliwiła burzliwy rozwój produktywności mieszczan zaspokajających potrzeby feudalnej prowincji.
This resulted in a conflict of feudalism and capitalism. Spowodowało to konflikt feudalizmu i kapitalizmu.
In the feudal aristocratic social position depended on the number of subjects providing taxes. W feudalizmie pozycja społeczna arystokraty zależała od liczby poddanych dostarczających podatków.
The greater the number of subjects was leasing the land the greater the wealth lord. Im większa była liczba poddanych dzierżawiących ziemię tym większa była zamożność feudała. The higher productivity was subjected to the higher profits were an aristocrat. Im większa była produktywność poddanych tym większe były zyski arystokraty.
It was a system supporting population growth and increase production. Był to system premiujący przyrost populacji i przyrost produkcji.
It was a system of socially distinguished. Był to system wyróżniony społecznie.

Under capitalism, the townspeople-the burgeois built by social position depended on the accumulated capital. W kapitalizmie budowanym przez mieszczan pozycja społeczna zależała od zgromadzonego kapitału.
Profit at the time appeared to increase productivity by reducing employment and associated costs. Zysk pojawiał się w momencie zwiększania produktywności przy ograniczaniu zatrudnienia i kosztów z tym związanych.
These two production systems were linked in one organism feudal state. Te dwa systemy produkcji były powiązane w jednym organizmie państwa feudalnego.
The crisis of European feudal state in the eighteenth and nineteenth century due to climate shocks and rapid population growth saddled hierarchical aristocratic elite responsible for the downturn and has allowed the states to come to power bourgeois- middle classes . Kryzys europejskiego państwa feudalnego w XVIII i XIX wieku spowodowany szokiem klimatycznym i gwałtownym przyrostem populacji obarczył hierarchiczne arystokratyczne elity odpowiedzialnością za dekoniunkturę i umożliwił stanom średnim dojść do władzy.
No account of the role of climatic factors in the causes of the agricultural crisis caused the denial of the feudal system as optimal for the state of predominantly agricultural economy. Brak uwzględnienia roli czynnika klimatycznego w przyczynach kryzysu rolnego spowodował zanegowanie ustroju feudalnego jako optymalnego dla państwa o przeważającej gospodarce rolnej.
There has been a enfranchisement of the peasants and deconcentration of agricultural property. Nastąpiło uwłaszczenie chłopów i rozdrobnienie własności rolnej.

They began to introduce the principle of profit in the cultivation of land. Zaczęto zasadę zysku wprowadzać w uprawie ziemi.
This resulted in a tendency to reduce employment in agriculture and agricultural machinery demand for replacing people. Spowodowało to tendencję do ograniczania zatrudnienia w rolnictwie i popyt na maszyny rolne zastępujące ludzi.
This caused a further strengthening of the capitalists and industries associated with them
producing for agriculture. Wywołało to dalsze umocnienie warstw kapitalistycznych i przemysłu z nimi związanego produkującego na potrzeby rolnictwa.
The effect was to reduce the number of farmers still constitute the basis for society. Efektem było zmniejszanie liczebności stanu rolników stanowiących dotąd podstawę społeczeństwa.
Rate of growth of population in cities. Przyrastała liczba ludności w miastach.
Masses of people migrating from rural areas were employed in industry. Masy ludzkie migrujące ze wsi znajdowały zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle.

The capitalist system of land cultivation and climate change have contributed to the concentration of land ownership and a further reduction in the number of people empleyed in agriculture. Kapitalistyczny system uprawy ziemi i zmiany klimatu przyczyniły się do koncentracji własności ziemskiej i dalszego zmniejszenia się liczby ludności na wsi.
Today in umaszynowionym U.S. and European agriculture industrialized countries runs about 2-3% of the number of employees which translates into a demographic and demanding crisis. Dziś w umaszynowionym rolnictwie USA i europejskich krajów uprzemysłowionych pracuje ok.2-3% liczby zatrudnionych co przekłada się na kryzys demograficzny i popytowy.

Wieś nie reprodukuje tak jak dawniej populacji a wyludniające się miasta cierpią na brak popytu ze strony wsi. Countryside does not reproduce population like they used to be and shrinking population of the city suffer from a lack of demand from rural areas.
Production, fleeing from rising costs as vanishing demand, moves to a populous Asia, where there is no lack of cheap labor. Produkcja, uciekając przed kosztami rosnącymi w miarę zanikającego popytu, przenosi się do ludnej Azji, gdzie nie brak taniej siły roboczej.
US and Europe depopulated –arrived immigrants and there is no excess demand for food produced here. US i Europa wyludnia się-przybywa emigrantów i nie ma popytu na nadwyżki żywności tutaj produkowane
Expensive means of transport and complex distribution system block in the demand for food buyers in poor countries in the tropics where drought reduced the prevailing modern food production. Drogie środki transportu i złożony system dystrybucji blokują popyt na żywność u nabywców w biednych krajach zwrotnikowych w których panująca współcześnie susza zmniejszyła produkcję żywności.
These countries are in the majority of oil producers and to cover the rising costs of food imports to increase oil prices. Kraje te są w większości producentami ropy i aby pokryć rosnące koszty importu żywności zwiększają ceny ropy.
This leads in turn to increased agricultural production costs causing spiral of inflation. Prowadzi to z kolei do wzrostu kosztów produkcji umaszynowionego rolnictwa co wywołuje spiralę inflacji.

This closed circle has no choice but to restore the feudal system of agriculture in the U.S. and Europe based on a lease of land which would increase the village population, the increase in agricultural production, increased demand in rural areas and lower food prices which protect us against the coming cool climate. Z tego zamkniętego koła nie ma innego wyjścia jak przywrócenie feudalnego systemu rolnictwa w USA i Europie opartego o dzierżawę ziemi co spowoduje wzrost zaludnienia wsi, wzrost produkcji rolnej, wzrost popytu na wsi i obniżenie cen żywności co uchroni nas przed skutkami nadchodzącego ochłodzenia klimatu.
Farmers must be imported from the overcrowded African and Asian countries. Rolników należy przywieźć z przeludnionych krajów afrykańskich i azjatyckich.
These changes begin in Poland, in a country where agriculture is the most destroyed centuries of conquest and senseless policy of the Communists. Zmiany te najlepiej rozpocząć w Polsce, w kraju, którego rolnictwo jest najbardziej zniszczone wiekami zaborów i bezrozumną polityką komunistów. The problem arises of what to do with increasing production as a result of these changes in agricultural production. Powstaje problem co robić z wzrastającą w wyniku powyższych zmian produkcją rolną.
Put the surplus of agricultural production in tropical countries, starving and in developing distributed energy. Nadwyżki produkcji rolnej umieścimy w głodujących krajach zwrotnikowych oraz w rozwijającej się rozproszonej energetyce. Biogas production is the most promising prospective branch of energy production that will ensure the absorption of surplus agricultural production providing adequate incomes for farmers. Produkcja biogazu jest najbardziej obiecującą perspektywiczną gałęzią produkcji energii, która zapewni wchłonięcie nadwyżek produkcji rolnej umożliwiając odpowiednie dochody rolnikom.
This will improve the economy and demography of populations of the industrialized countries and remove barriers to their development. Spowoduje to polepszenie gospodarki i demografii społeczeństw krajów uprzemysłowionych i usunie ich bariery rozwojowe. This will allow the extinction of the current global financial and economic crisis and the free development of our civilization.. Umożliwi to wygaszenie obecnego światowego kryzysu finansowo-gospodarczego i swobodny rozwój naszej cywilizacji.

 

Bogdan Góralski
E mail: bogdangoralski@wp.pl