Kod daty urodzenia (3) - korelacje

Bardzo pragnę przyczynić się do dobrych relacji między ludźmi. Jesteśmy zdani na siebie. Pragnę tymi opracowaniami uświadomić, że wzajemne zrozumienie to relacje miedzy KDU

Bardzo pragnę przyczynić się do dobrych relacji między ludźmi. Jesteśmy zdani na siebie. Pragnę tymi opracowaniami uświadomić, że wzajemne zrozumienie to relacje miedzy KDU

 

Dla zrozumienia mojej idei proszę zapoznać się z wcześniejszymi artykułami z tej serii.

Poniżej przedstawiam opracowanie danych dotyczących mojej osoby. Do czego i komu jest takie opracowanie potrzebne, gdzie te informacje wykorzystać.

Otóż ten zestaw liczb w postaci KDU może być wykorzystany np. przez globalną encyklopedię internetową Wikipedia. W opisach tam przedstawianych osób, tuż za datą urodzenia proponuję wprowadzić KDU. Osoba przeglądająca daną stronę i o takim samym KDU jak na danej stronie, klika w ten KDU i otwierają się wszyscy, którzy posiadają to samo KDU. Wówczas można nie tylko dowiedzieć się o danych osobach, ale otrzymamy informację również dotyczącą nas samych w jakiejś części. Może to być informacja pozytywna lub negatywna. Więc otrzymujemy to, co złego może w nas tkwić, a jeszcze się nie uzewnętrzniło. Więc jesteśmy już uprzedzeni o negatywnych cechach w nas tkwiących, na które możemy mieć wpływ, aby tak nie postępować. Lub informacje budujące, zwiększające nasze ambicje.

Poniższe opracowanie można wykorzystać w biurach matrymonialnych i na ich stronach internetowych. W opisie osoby, która się tam prezentuje jest podane KDU. Osoba zainteresowana klika w stronę, gdzie znajduje się opracowanie takie samo, jak poniżej, ale rozpisane od liczby 1 do 9. Przez taki odczyt podejmujemy decyzję, czy nawiązać kontakt z tą osobą, czy nie. W ten sposób eliminuje się stratę czasu i stres w nawiązaniu nowego kontaktu. Następstwem tego nie ma przykrych rozstań po jakiejś popełnionej poważnej np. gafie. Znając pozytywny układ KDU z drugą osobą śmielej i odważniej podejdziemy do nawiązania kontaktu.

Obecnie na stronach matrymonialnych w internecie zgodność osób wykonuje się w oparciu o znaki zodiaków. Wiadomo, że rozpiętość ilości dni w panowaniu danego znaku jest bardzo duża. Występują w tym okresie liczbowo różne dni. Więc sens posługiwania się KDU jest bardziej uzasadniony.

W tak modnych obecnie na stronach internetowych tzw. fast date – szybkie randki, ta metoda jest niezastąpiona. Podejmujemy naprawdę szybką decyzję czy dany partner, partnerka będzie odpowiadać wibracyjnie naszym wibracjom.

W sądach i prokuraturach w podejmowaniu decyzji związanych z oskarżonym np. jak sprawować kontrolę nad danym człowiekiem, co można oczekiwać w zachowaniach danego oskarżonego. Wówczas zminimalizowane zostaną popełnione błędy przy podejmowaniu decyzji o zwalnianiu z więzień przestępców, którzy ostatnio po wypuszczeniu w okolicach Kościana czy Chodla popełnili morderstwa.

Policja znając KDU przestępcy wie jak prowadzić rozmowę, bo wie jak zatrzymany siebie prezentuje i na co go stać. Wiedzą wówczas jak niebezpieczny może być np. poszukiwany przestępca, a w kryminalistyce metoda niezastąpiona ponieważ są specyficzne układy liczb, które pomagają rozwiązać zagadkę domniemania - mam tego przykłady.

W więziennictwie KDU przyda się do łączenia skazanych w celach przy zgodnych KDU. Wówczas zostanie wyeliminowane, w jakiś sposób, nieobliczalne podporządkowywanie osobie dominującej nad resztą skazanych. To też byłaby informacja czy dani skazańcy mogą przebywać np. na spacerniaku.

Podobne posługiwanie się KDU jest potrzebne w miejscach przymusowego odosobnienia jak domy poprawcze, domy dziecka i wszędzie tam, gdzie występuje jakaś zbiorowość ludzi po to, by wyeliminować ewentualne konflikty.

Bardzo pomocne w rozprawach rozwodowych. Sędziowie widzieliby czy jest sens godzenia zwaśnionych małżonków.

KDU jest bardzo pomocne w poznaniu cech charakteru dziecka oseska, po to, aby rodzice wiedzieli, na jakie cechy charakteru zwracać uwagę w czasie jego wychowywania, na co jest narażone w czasie dorastania, jakie może mieć cechy wrodzone, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe.

W rodzinie takie KDU da informację czyje emocjonalnie jest dziecko - matki czy ojca. Jest to podstawowa informacja dla rodziny. Wszelkie zadrażnienia lub krnąbrność młodzieńcza będzie rozładowana przez jedno z rodziców o współgrającym układzie KDU do dziecka. Podobnie można przekonać się, co do relacji między rodzeństwem.

Opracowanie KDU jest bardzo pomocne w doborze adoptowanego dziecka. Wówczas należy porównać informacje dotyczące KDU tego dziecka z KDU starających się o adopcję osób jak i pozostałych przyszłych domowników.

Pedagodzy szkolni zrozumieliby, dlaczego to samo dziecko w jednej klasie jest dzieckiem krnąbrnym, a w następnej jest ułożonym poprawnie uczniem. Bo to są też informacje o relacjach nauczyciela z klasą. To KDU pozwoli zrozumieć, czemu dany uczeń ma cechy przywódcze. Łatwiej będzie nauczycielowi prowadzić ucznia w pogłębianiu wiedzy w danym temacie, ponieważ to dziecko ma takie predyspozycje.

Psycholodzy w swoich badaniach prawie natychmiast będą wiedzieć, co dana osoba sobą prezentuje. Szczególnie pomocne w rozmowach z denatem chcącym popełnić jakiś niechlubny czyn. Wiedza o denacie ma wpływ na umiejętność, sposób i szybkość prowadzenia dialogu w celu odwiedzenia od popełnienia jakiegoś nieprawego czynu.

To opracowanie też jest informacją dla przełożonych w pracy. Daje możliwość poznania cech charakteru danej osoby pod kątem np. predyspozycji przewodnictwa w grupie lub powierzenia specyficznego stanowiska. Jednym słowem daje możliwość doboru ludzi z określonymi cechami wymaganymi na danym stanowisku.

 Gdy jeszcze pracowałem, brałem udział w szkoleniach kadry kierowniczej. W zaufaniu otrzymałem daty urodzenia 168 uczestników szkolenia. Po sprowadzeniu dat urodzenia do układu kodowego podsumowałem liczby, jakie występowały w członach A-B-C=E=D. I tak: jedynka występowała - 118 razy, dwójka - 87, trójka - 90, czwórka - 85, piątka - 101, szóstka - 91, siódemka - 89, ósemka - 89, dziewiątka - 90 razy. Dobór tej kadry odbywał się o ich predyspozycje jakie sobą prezentowali - tak przypuszczam, że to był jeden z czynników do powierzenia stanowisk kierowniczych, a więc to zestawienie jest wymowne.

Dziennikarze również mają możliwość posługiwania się KDU. W tym przypadku muszą znać uprzednio datę urodzenia rozmówcy. KDU jest potrzebne do dokładnego przygotowania się w tematycznym formułowaniu i sposobie zadawania pytań. Daje też możliwość lepszej relacji z rozmówcą.

Reżyserzy powierzaliby aktorowi rolę w sztuce teatralnej czy filmie biograficznym, który posiada identyczny kod, jak bohater tematyczny np. kręconego filmu. KDU również informuje o emocjach prezentowanych przez aktora, któremu powierza się rolę w celu uzewnętrznienia określonych cech charakteru zgodnie ze scenariuszem.

Zestawienie korelacji - opracowane w oparciu o książkę autora pt.: „Parapsychologia w życiu codziennym”

W poniższych informacjach liczbowych dotyczących dat urodzenia odszukujemy dane z państwa daty urodzenia. W członie A szukamy w jakiej ocenie znajduje się dzień urodzenia, w członie B szukamy miesiąc urodzenia, w członie C rok urodzenia. Z uzyskaniem danych w członie D należy postąpić zgodnie z opisem tego członu.

Jeżeli urodziłeś się np. 29.12.1955 r. szukasz w członie A dzień 29 – jest w ocenie bardzo dobrej. Miesiąc grudzień w członie B – ocena dostateczna. W członie C szukamy roku 1955 – jest w ocenie niedostatecznej. Członie D posługujemy się liczbą podstawową, pojedynczą i jest to liczba 7 – ocena niedostateczna. Więc ta osoba może być najwyżej koleżanką, kolegą, ale do zawarcia trwałego związku nie powinno dojść.

W takich porównaniach partnerskich nie powinny występować oceny dostateczne i niedostateczne. Jeżeli występują już w którymś członie istniejącego układu partnerskiego, wówczas trzeba doprowadzić do rozmowy i wyraźnie sformułować nasze dalsze oczekiwania, które spowodują ustabilizowanie emocji i w miarę usuną powstające zadrażnienia. Dopuszczam ocenę dostateczną jedynie w członie C.

Przy tytułach liczb znajdują się zwięzłe określenia cech charakteru. Dla opisanej wyżej daty urodzenia będą to zwięzłe cechy w kolejności zapisanych liczb w KDU 2 – 3 – 2 = 7 to: dawca, opiekun – wykonawca, twórca – dawca, opiekun = epikurejczyk, fantasta.

Identyczne odczyty będą miały osoby urodzone dnia: 2; 11; 20; 29, w miesiącu marcu, bo miesiąc ten ma liczbę 3 jak i m-c grudzień 12 również ma liczbę 3, ponieważ 12 = 1 + 2 = 3.

Opracowanie to wykonałem dla siebie, jako przykład. Rozpisane poniżej tytuły członów A, B, C, D z daną liczbą, są to dane z mojego kodu daty urodzenia. Również dotyczą urodzonych dnia: 01; 10; 19; 28, miesiąca stycznia lub października i z liczbą roku urodzenia 9 tj. urodzeni w roku: minus co 9 lat od 1917; 1926; 1935, 1944; 1953; 1962; 1971; 1980; 1989; 1998; 2007 i + co 9 lat. Dane o najbliższych, przyjaciołach, kolegach czy przyszłym partnerze, partnerce znajdują się w poszczególnych ocenach poniżej tytułu członu A; B; C; D.

Mój kod daty urodzenia to: 1 – 1 – 9 = 2, bo data urodzenia 01.01.1944 r.

A teraz proszę szukać związków między mną, a zainteresowanymi tym artykułem. Proszę o spostrzeżenia np. o takim samym KDU.

Proszę pamiętać, że zwrot "partner/ka" użyty w tekście dotyczy rodziców, rodzeństwa, krewnych, znajomych, jakiegoś partnera lub partnerki, wszystkich, którzy byli, są żyjąc na kuli ziemskiej.

   CZŁON A to liczba 1- perfekcjonista, szef, pionier - zachowania podświadome

Dla urodzonych dnia: 01, 10, 19, 28 - to partner/ka winien /na być urodzony/a:

z oceną bardzo dobrą w dniach: 02, 06, 11, 15, 20, 24, 29.

z oceną dobrą w dniach: 04, 07, 13, 16, 22, 25, 31.

- partner/ka nie powinien/na być urodzony/a w poniższych dniach:

z oceną dostateczną w dniach: 03, 12, 21, 30.

z oceną niedostateczną w dniach: 01, 05, 08, 09, 10, 14, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28.

   CZŁON B to liczba 1 - perfekcjonista, szef, pionier - zachowania świadome

Dla urodzonych w miesiącu: styczeń, październik - to partner/ka winien/na być urodzony/a:

z oceną bardzo dobrą to miesiące: luty, czerwiec, listopad.

z oceną dobrą to miesiące: kwiecień, lipiec.

- partner/ka nie powinien/na być urodzony/a w poniższych miesiącach:

z oceną dostateczną w miesiącach: marzec, grudzień.

z oceną niedostateczną w miesiącach: styczeń, maj, sierpień, wrzesień, październik.

   CZŁON C to liczba 9 - mediator, metafizyk - duchowość

Dla urodzonych w roku: 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 i „+” co 9 lat,

to partner/ka winien/na być urodzony/a:

z oceną bardzo dobrą w latach:

1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 i „+” co 9 lat.

1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 i „+” co 9 lat.

1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 i „+” co 9 lat.

z oceną dobrą w latach:

1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 i „+” co 9 lat.

1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 i „+” co 9 lat.

z oceną dostateczną w latach:

1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 i „+” co 9 lat.

- partner/ka nie powinien/na być urodzony/a w latach:

z oceną niedostateczną w latach:

1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 i „+” co 9 lat.

1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 i „+” co 9 lat.

1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 i „+” co 9 lat.

   CZŁON D to liczba 2 - dawca, opiekun - zachowania w miejscach publicznych

Następny etap to zsumowanie całości daty urodzenia partnera/ki. Sumę doprowadzamy do liczby pojedynczej, a ta liczba wynika z dodania liczb zestawnych występujących w dacie urodzenia, np. 01.01.1944 = 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 9 + 4 + 4 = 20 = 2 + 0 = 2 = człon D lub już jest ujęta w kodzie daty urodzenia wg wzoru: A – B – C = D tj. np. układ liczb z powyższej daty urodzenia to: 1 – 1 – 9 = 2.

Najlepiej jak partner/ka w członie D będzie posiadał/a liczbę:

z oceną bardzo dobrą są to liczby: 1, 6, 8.

z oceną dobrą są to liczby: 4, 5.

- partner/ka nie powinien/na posiadać poniższych liczb:

z oceną dostateczną są to liczby: 2, 3.

z oceną niedostateczną są to liczby: 7, 9.

Niżej wymienieni urodzili się z zwięzłym określeniem cech charakteru wg kolejności liczb zapisanych w KDU: perfekcjonista, szef pionier - perfekcjonista, szef, pionier - mediator, metafizyk = dawca, opiekun,

 w miesiącu styczniu:

Aleksander VI, Zygmunt I Stary, de Pierre Coubertin, Wilhelm Mach, Idi Amin, autor KDU, Zdzisław Ambroziak, Tadeusz Olechowski, Paweł Socha, Mieczysław Kosz, Pat Bentar, Jacques-Henri B. de Saint Pierre, Edgar Allan Poe, Jenson Button, Jan Heweliusz, Sebastian Florek.

w miesiącu październiku:

William Boeing, Cahal Brendan Daly, Julie Andrews, Thelonious Sphere Monk, Krzysztof Kierkowski, Miguel Asturias, Evander Holyfield, Zygmunt Florenty Wróblewski, Arturo Frondizi.