Klimat, etyka, globalizacja

Trzy czynniki z tytułu decydują o naszym życiu.Zgłaszam postulat zwiększenia środków przeznaczonych na badania procesów klimatycznych i globalizacyjnych a także źródeł etyki.

 

Autor: Bogdan Góralski

 

„Oszczędzanie energii jako zasada, porządek jako podstawa, postęp jako cel"

 

KLIMAT, ETYKA, GLOBALIZACJA

 

 

 Masy materii Kosmosu są w ciągłym, powtarzalnym ruchu oddziaływującym na wirującą Ziemię. Oscylują również siły grawitacji wywierające wpływ na glob ziemski, a przez to na jego klimat. Zmiany klimatu są cykliczne a zlodowacenia stwierdzono wielokrotnie w dziejach Ziemi. Koniec ostatniego zlodowacenie był początkiem burzliwego rozwoju społecznej cywilizacji człowieka, której ewolucja trwa, mimo przeszkód, nieprzerwanie.

 Współczesna globalizacja jest kolejnym ważnym etapem rozwoju naszej cywilizacji. Jest procesem społeczno-gospodarczym realizowanym przez światowe społeczeństwo. Zakłada, że  swobodny przepływ kapitału i towarów doprowadzi do stymulacji procesów gospodarczych i do wyeliminowania niedostatku i biedy. Jednak istnienie, rozwój każdego społeczeństwa i jego gospodarki, opiera się na sektorze produkcji i przetwarzania żywności. Produktywność  sektora żywnościowego opartego na wegetacji roślin zależy od zmian klimatu.

Jak dowodzą moje badania, rozwój ludzkiej cywilizacji warunkowany jest zmianami klimatu. Od przeszło dwóch milionów lat na Ziemi panuje epoka lodowa a obecnie jesteśmy w okresie interglacjału (ocieplenia), zwanego przez geologów Holocenem. Ludzkie społeczeństwo wykorzystało okres holoceńskiego ocieplenia do rozwoju  oraz przemieściło centra cywilizacyjne, z okolic podzwrotnikowych, w zimniejsze, średnie szerokości geograficzne. Posiadana  przez ludzi wiedza umożliwia stwierdzenie, że najbardziej prawdopodobne jest nadejście kolejnego zlodowacenia. Przemieści ono ośrodki cywilizacyjne z powrotem na tereny przyrównikowe. Powstaną nowe centra rozwojowe w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz  Azji Południowej. Prawdopodobnie doprowadzi to do wielkich migracji społeczności krajów o zamierającej gospodarce. Zlodowacenie, które powoli nadchodzi, zmieni rozmieszczenie stref klimatycznych Ziemi. Ograniczy produkcję rolną w średnich szerokościach geograficznych i zablokuje w nich (opady śnieżne i pokrywy lodowe, sztormy) transport morski i lądowy przez zimniejszą część roku. Zostanie więc wstrzymana światowa cyrkulacja towarów będąca podstawową zasadą globalizacji. Populacje żyjące w zimnych rejonach globu będą odcięte od dostaw żywności i surowców. Globalizacja niesie specjalizację. Aby specjalizacja i procesy globalizacji mogły się rozwijać niezbędne są nowoczesne i tanie środki transportu do sprawnego przemieszczania mas towarów. Czy obecne środki transportu są w stanie, w każdych warunkach, zagwarantować masowy i tani transport towarów ?

Prowadzone przeze mnie badania dowodzą, że cykliczne oziębienia klimatu wywołują wojny i rewolucje w ludzkim społeczeństwie! Przyczynami tych kataklizmów społecznych są zmiany podaży żywności wywołane zmianami klimatycznymi. Aby uniknąć wojen i rewolucji musimy zapewnić populacjom odpowiednie dostawy żywności. W tym celu zasady globalizacji należy wdrożyć również w sektorze produkcji i dystrybucji żywności.

 Czy tak ważne dla nas badania nad przyczynami i skutkami zmian klimatu mają priorytet wśród zadań naukowych?

Od zmian klimatu może nas uniezależnić posiadanie tanich źródeł energii. Dostępne obecnie zasoby energii są zagrożone wyczerpaniem. Co zatem może nam pomóc w znalezieniu alternatywnych źródeł energii? Prawdopodobnie może nam pomóc tylko rozwój nauki i wiedzy .Obecnie postęp nauki nie spełnia naszych oczekiwań ze względu na dublowanie badań w naukowych ośrodkach państwowych. Upowszechnienie wiedzy i wyników badań naukowych w  Internecie może przynieść rozwój nauki. W dziedzinie nauki i upowszechniania wiedzy również potrzebna jest globalizacja. Obecnie wiedza jest używana najczęściej do ulepszania technik wojennych. Likwidacja zagrożenia wojennego może oznaczać skierowanie ogromnych środków na pokojowe badania naukowe. Likwidację zagrożenia wojennego mogą przynieść również działania zmierzające do ujednolicenia światowego systemu etycznego.

Obecnie , w erze globalizacji gospodarki wymagającej międzynarodowej współpracy, stajemy  przed barierą  różnorodności systemów etycznych obowiązujących w światowej społeczności. Historia ludzkości to historia rozwoju społeczeństwa .Rozwijające się ilościowo i jakościowo społeczeństwo zabezpieczało jednostkę przed niekorzystnym wpływem środowiska. Wszystko zatem, co chroni społeczeństwo, jest dobre dla jednostki. Społeczeństwo wzmacniają najbardziej pro społeczne zachowania jednostki. Społeczeństwo stało się dla człowieka takim samym środowiskiem jak przyroda. Ewolucja człowieka w ludzkiej zbiorowości spowodowała upowszechnienie cech prospołecznych homo sapiens. Te prospołeczne zachowania wynikające z reakcji na środowisko społeczne nazwano etyką . Etyka wypływa z funkcjonowania człowieka w dwóch środowiskach : społecznym i przyrodniczym. Etyka jest więc efektem ewolucji Wszechświata. Czy tak ważne dla nas badania nad różnicami systemów etycznych mają priorytet wśród zadań naukowych?

W przeszłości Ziemi, wielokrotne katastrofy klimatyczne-nagłe oziębienia, powodowały zagładę do 95% żyjących gatunków. Czy tak będzie współcześnie z naszym gatunkiem?

Ludzkość stoi przed wielkim wyzwaniem ,którym jest zagrożenie zmianą klimatu. Ujednolicenie światowego systemu etycznego i upowszechnienie wiedzy za pomocą Internetu może, przez totalną współpracę, pozwolić ludzkości na przełamanie bariery dostępu do tanich źródeł energii. Tania i powszechnie dostępna energia może nas ochronić w momencie zmiany klimatu. Tania i powszechna energia zapewni rozwój procesów globalizacji i ulepszenie naszej cywilizacji. Można, w nawiązaniu do powyższego, stwierdzić zatem :

                                                      

                                           WIEDZA +ETYKA=ENERGIA=ŻYCIE

To równanie powinno  wyznaczać nasze przyszłe globalizacyjne działania. Zmiany klimatu decydują o naszym życiu. Czeka nas albo epoka wojen albo wytężonej międzynarodowej współpracy. Wszystko zależy od nas i naszych umiejętności porozumiewania się.

 

                                                                                  Bogdan Góralski

 

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2007r.