Jak uzyskać odszkodowanie? Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Roszczenia odszkodowawcze dotyczą szkód majątkowych wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Uszkodzeniem ciała nazywamy naruszenie integralności fizycznej człowieka.

 

Z kolei rozstrój zdrowia polega na zakłóceniu funkcjonowania organizmu ludzkiego, bez widocznego uszkodzenia poszczególnych organów np. nerwica, choroba psychiczna.

Majątkowa szkoda na osobie powstaje, kiedy wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia majątek poszkodowanego ulega pomniejszeniu. Źródłem roszczenia jest uszczerbek w majątku. Ten uszczerbek w majątku natomiast musi wynikać z uszczerbku na zdrowiu, którym jest uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.

Szkoda polegająca na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia uprawnia poszkodowanego do dochodzenia również pieniężnego roszczenia o stosowne zadośćuczynienie. Jednak to roszczenie w odróżnieniu od roszczenia o odszkodowanie dotyczy szkody niemajątkowej, czyli krzywdy.

Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę 445 kc obejmuje ujemne przeżycia związane z powypadkowymi cierpieniami fizycznymi i psychicznymi. Podlega sądowemu miarkowaniu powinno uwzględniać rodzaj, zakres i czas trwania cierpienia. Zadośćuczynienie za krzywdę może przybierać różny rozmiar. Jest to rekompensata krzywdy, czyli szkody niemajątkowej. Okoliczności, które wpływają na wysokość zadośćuczynienia można podzielić na 5 grup:rodzaj i charakter urazu i wynikająca z niego dotkliwość szkody, dolegliwości urazu w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę ból jak bardzo jest intensywny, jak często się pojawia, przez jaki okres, proces leczenia jak długo trwa i na czym polega, uciążliwości procesu leczenia np. bolesność rehabilitacji, pomoc osób trzecich, powikłania, trwałe następstwa w życiu poszkodowanego np. konieczność zmiany pracy, utrata zdolności do wykonywania zawodu, inwalidztwo.

Uprawnionym do odszkodowania jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia za które odpowiedzialność ponosi inna osoba.

Poszkodowany jest uprawniony do żądania pokrycia wszelkich szkód oraz zwrotu poniesionych wydatków. Poszkodowanym jest także nasciturus czyli dziecko poczęte ale nienarodzone.

Odszkodowania należy żądać od sprawcy bezpośredniego szkody np. przedsiębiorcy za potknięcie się przy uszkodzonych schodach prowadzonego przez niego sklepu.

Poszkodowany może wystąpić z żądaniem zapłaty odszkodowania wobec zakładu ubezpieczeń, jeżeli np. sprawca objęty jest ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Poszkodowanemu przysługują następujące kategorie roszczeń:

1. Roszczenie o zwrot wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. W oparciu o orzecznictwo można wyszczególnić następujące rodzaje kosztów objętych obowiązkiem zwrotu: koszty leczenia, wydatki związane z transportem chorego, wydatki wynikające z konieczności specjalnej opieki i pielęgnacji nad chorym świadczone przez osobę trzecią również członka rodziny poszkodowanego, koszty zabiegów rehabilitacyjnych, koszty nabycia aparatów specjalistycznych, przystosowanie mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej, wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie, koszty nabycia samochodu specjalistycznego.

2. Roszczenie o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia. Podstawą jest wykazanie przez poszkodowanego, że suma której się domaga wyłożenia z góry od zobowiązanego do naprawienia szkody, jest sumą potrzebną na koszty leczenia.

3. Roszczenie o utracone dochody. Poszkodowanemu przysługuje zwrot utraconych dochodów za czas przez który nie mógł wykonywać pracy lub działalności gospodarczej.

4. Koszty przygotowania do innego zawodu. Jeśli np poszkodowany stał się inwalidą i musi zmienić zawód.

5. Roszczenie o rentę. Przesłanką jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenie się potrzeb poszkodowanego, zmniejszenie się widoków na przyszłość. Muszą mieć charakter trwały. Każda z tych przesłanek jest samodzielną podstawą żądania renty. Renta z tytułu utraty zdolności do pracy powinna rekompensować poszkodowanemu utratę w jego dochodach z pracy zarobkowej lub prowadzonej działalności.Stanowi różnicę pomiędzy uzyskiwanymi dochodami a tymi które poszkodowany by osiągnął, gdyby nie doszło do zdarzenia. Należy brać pod uwagę wszelkie dochody również premię, dodatki. Renta z tytułu zwiększenia potrzeb życiowych polega na konieczności pokrycia kosztów utrzymania powstałych w następstwie zdarzenia szkodzącego. Koszty diety, wydatki na lekarstwa, rehabilitacja, opieka pielęgniarska. Renta z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość, gdy poszkodowany wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia został pozbawiony szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

6. Roszczenie o rentę jednorazową. Sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe.

Szanowni Państwo gdybyście mieli pytania odnoszące się do kwestii odpowiedzialności za wypadek i wynikających z niego roszczeń, potrzebowali pomocy w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką- Adwokatem Dominik Marchewka pod numerem telefonu 530 834 077. Odpowiemy na wszystkie zadane przez Państwa pytania. Pomożemy na każdym etapie postępowania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy.

9777bb8da245b0e74378e8105f181019.jpg