Jak pisać bibliografię? - Nowa matura

Nowa matura wymaga od zdającego umiejętności ustnej prezentacji wybranego tematu. Możliwość wcześniejszego przygotowania zagadnienia jest pewnym ułatwieniem w stosunku do egzaminów dotychczasowych. Jednak nic za darmo! Referowany temat musi być rzetelnie opracowany i przedstawiony komisji egzaminacyjnej w formie prezentacji. 

Oznacza to w praktyce, że wypowiedź powinna stanowić logiczną i przekonywującą całość, atrakcyjną dla słuchaczy. Zgodnie z wymogami kompozycji, prezentacja składa się z: wstępu (przedstawienia tematu), rozwinięcia (postawienia własnej tezy, uzasadnienia argumentami uwiarygodnionymi odpowiednim cytatem lub przykładem), zakończenia (wysunięcia własnych wniosków i podsumowania tematu). Wszystko to powinno się zmieścić w około15 minutowej wypowiedzi  Oceniana będzie nie tylko poprawność językowa ucznia, ale jego wiedza, umiejętność korzystania z literatury, posługiwania się źródłami. 

Najpóźniej na dwa tygodnie przed egzaminem należy przedłożyć wykaz literatury, czyli bibliografię do tematu wybranego na egzamin. 

Bibliografię załącznikową należy odróżnić od szerszego pojęcia bibliografii:
BIBLIOGRAFIA
- uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i inn.) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) -zawiera skrócone opisy bibliograficzne wykorzystanych dokumentów (cytowanych lub tylko związanych z tematem).
Jest dowodem samodzielności opracowania tematu i ilości włożonej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki  Bibliografia załącznikowa zamieszczona w publikacji pomaga czytelnikom dotrzeć do innych źródeł omawiających interesujący ich temat.

Aby uniknąć chaosu, należy ujednolicić sposób opisywania wykorzystanej literatury.
Zasady opisu wykorzystanych dokumentów ustalają normy:
PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. 
PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.
Poszczególne elementy opisu oddziela się przecinkami. Tytuł- jeśli wykaz jest drukowany- powinien być pisany kursyw±. Możliwa jest również inna interpunkcja. Ważne jednak, aby sposób opisu stosowany był konsekwentnie w całym zestawieniu.

Wzór opisu bibliograficznego dla książki jednego autora:
autor (nazwisko, inicjał imienia), tytuł, miejsce, rok wydania. 
Słowacki J., Kordian, Warszawa, 1977
albo: Sienkiewicz H.: Potop. Warszawa  1969  T.1-3

Wzór opisu bibliograficznego dla pracy zbiorowej:
tytuł,  red. (nazwisko i inicjał imienia redaktora), miejsce, rok wydania
Poradnik maturzysty,
red. Cębrzyńska-Sikora A.,  Warszawa, 1977

Wzór opisu fragmentu książki:
Słownik pojęć i tekstów kultury, Red. A.Rysiewicz, Warszawa 2002, s.109

Wzór opisu fragmentu pracy zbiorowej:
Kowalczyk A.,Myśli o Rodzinnej Europie, W. Glosariusz od Młodej Polski do Współczesności, Pod red. T. Patrzałka, Wrocław 1995, s. 223-230

 Opis artykułu z czasopisma:
autor artykułu. tytuł artykułu, "tytuł czasopisma",lokalizacja
Kołątaj W.: Tak powstały piramidy, "Wiedza i Życie" 2002 nr 7, s.50-55

Opis dokumentu elektronicznego
Elementy opisu:
1.Autor
2. Tytuł
3. Nośnik w nawiasie kwadratowym [CD-ROM], [online]
4. Wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, copyright, data aktualizacji)- o ile można ustalić
5.Tytuł fragmentu (przy opisie fragmentu dokumentu elektronicznego)
6. Warunki dostępu (dla dokumentów on-line)
Przykład:
Słowniki PWN [CD-ROM]. Edycja 2003 w.1.1. Warszawa: PWN 2002. Słownik poprawnej polszcyzny
Mickiewicz A.: Pan Tadeusz [on-line]. Skarbnica literatury polskiej. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/pan_tadeusz
Bardel M.: Sen o nieśmiertelności. "Znak" [online] 2002 nr 580. Dostępne w internecie: http://www.znak.com.pl/znak/bardel.html
W obrębie poszczególnych grup opisy bibliograficzne porządkuje się alfabetycznie