Historia Wigilijna

H I S T O R I A   W I G I L I J N A

Rzecz o ggwieździe  „Betlejemskiej”

DIVI LESCHI GENUS AMO

Nasza Ziemia w swwej wędrówce  w Kosmosie wykonuje wiele ruchów, z  których   jednym jest ruch precesyjnym, pełen cykl tegoż ruchu wynosi 25 760 lat i zwany jest nie wiadomo dlaczego rokiem platońskim. W owym czasie przedłużenie osi ziemskiej na sferze niebieskiej kreśli olbrzymi krąg zawsze wskazujący kierunek północny, stosownie do danego momentu wskazując na jedną z czternastu gwiazd nieba północnego. Podobnie rzecz ma się z niebem południowym.  Skutkiem obserwcji nieba od zamierzchłych czasów poszczególne gwiazdy były uznawane jako gwiazdy kierunkowe dziś potocznie zwane „Gwiazdami Polarnymi”, choć poprawna nazwa winna brzmieć Gwiazda Północna.

f5950b304b72f8b9cd212d744a71114f.jpg

Powyższa tabela pokazuje jakie gwiazdy w przyszłości będą gwiazdami kierunku północnego. Tabela ta działa także wstecz, czasookresy przypisywane poszczególnym gwiazdom są znacznie zróżnicowane  co podyktowane jest praktycznością. Wielkość amplitudy stanowi o dokładności jak też przypisywane jest im znaczenie mistyczne mające wpływ na losy ludzkie. Początek Kalendarza Bizantyjskiego datowany jest na 5509 lat przd Chrystusem to jest czas od którego kierunek północy wskazywała gwiazda o nazwie THUBAN i jej tłumaczenie brzmi  „ Sędzia Nieba”.  Po niej następują ciała niebieskie o nazwach  : „Pherkad” co tłumaczy się jako „Cielak”, bądź „jedno z dwóch cieląt straży Polaka” , oraz Kochab co w tłumaczeniu brzmi dosłownie  „Gwiazda”. Dla obu tych gwiazd istnieje zbiorcze określenie „ Strażnicy Polaka”. Wyrażenie „Straż” ,” Strażnicy” w egzegezie katolickiej tłumaczone jest jako Wigilja, czyli stan oczekiwania.

Obecnie kierunek północy wskazuje gwiazda o nazwie Polaris, jej bezpośrednie tłumaczenie z łaciny a także z języka francuskiego jak i angielskiego i arabskiego brzmi dosłownie „POLAK”, taki  jest również wynik tłumaczeń dla „Straży Polaka”. Owa „Straż Polaka” to gwiazdy z tylnej części Małej Niedźwiedzicy, które każdego dnia na skutek ruchu wirowego Naszej Ziemii  obiegają Polaris-  Polaka. Do czasu narodzenia Chrystusa gwiazdą kierunkową była Kochab-Gwiazda,która to była starą „Gwiazdą”, zaś na czas po narodzeniu Chrystusa magowie, astronomowie czy też astrologowie wyliczyli, iż od tego czasu będzie obowiązywać Nowa Gwiazda czyli Polaris-Polak. Nazwą etymologicznie właściwą winno być POL-LACH , ponieważ koresponduje to bezpośrednio z miejscem naarodzenia Pańskiego, a mianowicie z BET-LECHEM tak to brzmi Starotestamentowa nazwa Betlejem leżącegona pograniczu Efraima i Judy, a tłumaczy się jako „DOM CHLEBA” . Obowiązująca do roku 0 Naszej Ery  jako gwiazda północna Kochab-Gwiazda jest symbolem społeczności Żydowskiej  pod nazwą Gwiazdy Dawida.Wzór graficzny Gwiazdy Dawida na sferze niebieskiej tworzą połączne punkty w których dochdzi co ok. 20lat do koniunkcji Jowisza z Saturnem, tak więc ów symbol jest również pochodzenia astrologicznego.

Datowanie Nowej Ery przez Dionizego Małego bez wątpienia zasadzało się na przejęciu przewodnictwa kierunkowego na niebie przez gwiazdę Polaris-Polak, na tym fakcie opiera się również wiele legend oraz przepowiedni, łącznie z nazwą Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Najjaśniejsza już odsunięta w zapomnienie, teraz pewne czynniki dobierają się do Rzeczpospolitej, nawet tytuł gazety przerobiono na Rzepa, zaś  gazeta jako tytuł została wykupiona w celu likwidacji.

 Trwające od wieków zochydzanie Polski i Polaków najpełniej obrazują słowa :

"Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń

miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej

nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są

prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika

o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej

polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku,

obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski."G. K Chesterton. 

Parafrazując słowa G.K. Chestertona można powiedzieć; Najjaśniejsza Rzeczpospolita jest Polską – Polską , która była zawsze i da Bóg będzie trwalsza niż nie jeden twór(potwór) jaki Nasze czasy stworzyły.

Łaciński tekst jaki znajduje się pod tytułem artykułem tłumaczy się jako: „KOCHAM RÓD BOSKIEGO LECHA”  autorstwa Michała Sędziwoja-polskiego uczonego, zepchniętego w niepamięć, który na długo przed Lavoisierem wyjaśnił proces oddychania.

Tablice AL NUMA EL LACH, przez przebiegłych tlumaczy zapisywane ENUMA ELISZ poświecone są boskiej parze LACHMA i LACHAMU, noszącej imiona nie budzące żadnych wątpliwości co do pochodzenia. Dalsze dowodzenie prowadzi Nas do św. Jana Ewangielisty, którego to dzieła zostały poddane minimalnej przeróbce i pozbawione są wpływu św. Pawła. Tam to w Apokalipsie Janowej w części  pod tytułem „Żniwo i winobranie”  ukazujący się Anioł ze złotym sierpem jest sygnałem o nadchodzącym czasie szczgólnego nasilenia chorób genetycznych co symbolizuje sierp, a w konsekwencji anemia sierpowata, zaś grona są symbolem krwinek. W dalszej części wspomniane grona wrzucono do tłoczni Gniewu Bożego z której to tłoczni wytrysnęła krew na tysiąc sześćtset stadiów. Zajrzawszy w historię  dowiemy się, że od IV w. n.e. uprzednio na Lateranie a następnie w Watykanie, na podstawie fałszywych dokumentów ustanowino centrum nowego chrześcijaństwa. Pamiętać należy, że Papież Innocenty III  oficjalnie, jako któryś z rzędu uznał  Niemców- Germanów poprzez  Karola Wielkiego  za spadkobierców Rzymu(nie mylić z Lechickimi  Latynami) i Grecji( nie mylić z Hellenami). Takim oto sposobem w tych latach mija 1600 lat Watykanu, na ten czas wybudowano nową siedzibę w Starym Licheniu, a posadowiono ją dokładnie na miejscu Starej Świątyni Boga Lecha. Stosując wybieg dyplomatyczny papieżem wybrano Polaka po to, aby następnie z tzw. „czystym sumieniem” można było wybrać Niemca i osadzić go w Świątyni Lecha. Za przedstawionym tokiem rozumowania przemawiają fakty dwukrotnego zamachu jak i szkalowanie Jana Pawła II w mediach zachodnich ze szczególnym wskazaniem na Niemieckie, a także ciągłe nawoływanie do abdykacji.

Bardzo podniosłe świętowanie Wigili z łamaniem sie chlebem-opłatkiem, symbolu pokoju,zachowane szczególnie na ziemiach polskich, a także słowiańskich jest podtrzymaniem tradycji przodków uwiecznionej w Naszej pamięci genetycznej.Zachowanie to obecne w każdej Mszy św. przypominane jest słowami „ ilekroć to czynić będziecie to czyńcie na moją pamiątkę”. Tak też wygląda posiłek Starowierców jak i Wieczerza Szabasowa. Inną formą oczekiwania, czujności, wigilii, straży jest Ramadan obchodzony w sierpniu – wrześniu, co zgodne jest z Kalendarzem Bizantyjskim jako  że Nowy Rok w tymże Kalendarzu rozpoczyna się 1 września.

Obecne badania archeologii gentycznej dowodzą istnienie haplogrupy gentycznej R1a wiele lat platońskich, natomiast archeologii odkrywczej potwierdzają stan wysokiej kultury tej haplogrupy na przestrzeni tego czasu  w różnych rejonach kuli ziemskiej. Podstawowe i elemetarne zdobycze słowiańszczyzny stanowiące fundament każdej kultury to uchwycenie i uporządkowanie czasu w postaci kalendarza jakim jest najstarszy Kalendarz Bizantyjski, przy czym moje przypuszczenia sięgają znacznie dalej w czasie, a także pismo czyli Głagolica, oraz choćby Dewa Na Gari co symbolizuje tancerkę-dewę na górze(Jasnej Górze), która figurami przekazuje znaki pisarskie a poprzez  to Boże Myśli.

Słowianie od zawsze byli czcicielami wody z lodu, stąd można ich nazwać wiecznymi chrześcijanami .Zwyczje rytualnych obmywań pochodza od Nas, także samo od Nas Słowian pochodzi symbolika czternastu gwiazd od zarania dziejów, bardzo różnie umiejscawiana w kultach religijnych, czasami jako połowa czyli siedem bądź podwojona jako 28.

Ciało Ozyrysa zostało porąbane na 14 części i kto je poskłada ten dostąpi szczęścia wiecznego. W Buddyźmie dusza ludzka czternaście symbolicznych dni przebywa w Bardo, czyli stanie między śmiercią a ponownymi narodzinami. W Koranie 28 sur jest oznaczonych dodatkowymi literami i kto rozszyfruje te znaki będzie zbawiony. W hinduizmie 7 Machariszich uważanych jest za twórców Wed. Menora będąca herbem państwa Izraela jest siedmio- ramiennym świecznikiem symbolizującym połowę  gwiezdnej drogi, Japoński ogród do medytacji Zen posiada 14 kamieni, zaś z każdego punktu ogrodu widać ich 13 dokładnie jak na Nieboskłonie.Niektóre kręgi kamienne mają po 14 kamieni na obwodzie, bądź 13 kamieni na obwodzie i 1 w środku.

W obecnym chrzescijaństwie po usnięciu w VI w.  kanonu o reinkarnacji, początkowo do kultu utajonego wprowadzono 14-to stacjową drogę krzyżową, która bardziej symbolizuje wspomniane Bardo niż rzeczwistą Mękę Pańską. Z czasem wprowadzono też kult Czternastu Świętych Wspomożycieli. W konwencji n x 7 ustalony jest Kanon nabożeństwa Godzinek, którego geneza jest błędnie podawana jako twór zachodni,a  jest to nabożeństwo tylko polskie. Symboliki związanej z liczbą czternaście lub wzoru 7 x n spotykamy się we wszystkich religiach i kultach łącznie z Indiańskimi i z rejonu Pacyfiku, a także Afryki czyli wszędzie tam gdzie znajdują się jakiekolwiek ślady bytności haplogrupy R1a. Będąc przy Afryce pragnę zwrócić uwagę na celowe i tendencyjne niszczenie Bibliotek Timbuktu ze zgromadzonymi tekstami haplogrupy R1a1 dziś określanych minem Sufi.

Judaizm  jak i Żydzi chełpiący się swoim pochodzeniem w prostej lini od Boga do pewnego stopnia mają rację, ponieważ całość ich spesyficznej cywilizacji została oparta na Słowiańskim Bogu Lechu jak i na języku słowiańskim. Możliwe też jest zapatrzenie w niebo i nadinterpretacja nazewnictwa astronomicznego, mianowicie nazwa Kochab po za znaczeniem „Gwiazda” posiada znaczenie jako synonim „ciało niebieskie” co jest interpretowane jako” ciało niebiańskie”. Jednak jak by nie patrzeć pochodzi to ze słowiańskiego Nebo , góra Nebo Nebokadenzer, to przykłady używania w starożytności wyrażenia Nebo w jego właściwym znaczeniu.

Dla zrozumienia poniższych wywodów językowych idąc za Abbakumem wyjaśnię istotę słowiańskiego wyrażnia Alleluja, którego pierwotna forma brzmiała Allelullach; otóż człon pierwszy AL to Bóg Ojciec, EL to Syn Boży zaś  Ullach to Duch Święty.

Zupełnie na marginesie dodam, że Indianie północno-amerykańscy( R1a1 bądź wywodząca się z R haplogrupa Q) zwracając się do Ducha Świętego (Sacred Spirit) śpiewają  Ly O Lajla Ale Loja, co pomijając specyfikę wymowy brzmi identycznie do Alleluja.

Nazwa Jude wywodzi się od słowiańskiego słowa   L – Jude ljude, oznaczającego ludzi po przejściu przez łacinę i język francuski w postaci Judaiqwe czytana Żydik przywędrowała do Ploski pod postacią Żydzi.  Biblijni Synowie Boży zwani El Lochim to nic innego jak El Lachim – Lachowie. Lingwiści jak i Logopedzi dowodzą,  że „l” przechodzi nie tylko w „r”  lecz także w „j” i tak nazwa Boga Izraelitów Jachwe zapewne wcześniej brzmiała Lachwe i do dziś może obowiązywać jako nazwa tajemna. Podobnie rzecz ma się z imieniem Jezusa – Jeszua zapewne nazywał się Leszua, a także z proroctwem jego narodzin; „ I wyrośnie rożdżka z pnia Jessego”- Lessego.

 Islam również opiera sią na nazewnictwie słowiańskim i Boga Jedynego nazwano AL Lach,zaś jedyny Prorok Islamu przybrał imię od rzeki Mahomet jaka płynie w pobliżu Siedlec na Podlasiu, gdzie to rzeczony Prorok zakupił konie  tzw„arabskie”.

Obrzezanie jako rytuał obecne w Judaizmie jak i w Islamie jest echem zachowań plemiennych jakie do dziś obowjązują u mieszkańców Papui  i Nowej Gwinei skąd wywodzą się haplogrupowo tak Zydzi jak i Arabowie, a z ludów europejskich spowinowaceni z nimi są Germanie. Społeczności te wiąże stosunek do świni, która to po dziś dzień cieszy się wielką estmą na rzeczonych wyspach. Zakaz spożywania wieprzowiny przez Arabów i Zydów wynika z nakazów totemicznych, natomiast Germanie do pewnego czasu jako naczelne bóstwo uznawali Dzika, który z czasem stał się ulubinym daniem. Także w pierwszej wersji legendy o odbiciu Latynom Rzymu, Romusa i Romulusa wykarmiła świnia, zaś dla poprawy image zamieniono ją na psa- wilczycę.

Całość tzw. Starego Testamentu jest tworem Słowiańskim, który został poddany poważnym dopasowaniem do cech chrakterologicznych spłeczności, która od pewnego czasu uważa go za własny wytwór. Analizując równolegle Koran i Stary Testament, a szczególnie Księgę Psalmów można doszukać sie wielu podobieństw tak redakcyjnych jak i treściowych.Oba traktaty filozoficzno-religijne za pierwowzór bezwzględnie posiadają wspólnego tekstowego przodka jednak odległości czasowe i wielokrotne tłumaczenia, a co najważniejsze interesy zatarły wiele  spójności.Mniemam że istniejące orginały istnieją i będą odczytane.

Psalm 23(liczba par hromosomów człowieka) „Bóg pasterzem i gospodarzem”treść zapisana w Starym Testamencie zapewne poddana wielu przeróbkom bez wątpienia odnosi sie do kolejno następujących po sobie gwiazd północnych i tak bazując na ich nazwach możemy powiedzieć.

Bóg-Pollach                                Polaris  Polak-Lech-Lach

 Pasterzem moim                      Alrai   Pasterz

Daje mi schronienie                 Alwahet  Oaza

Ręka Boża-Prawica                    Alderamin Prawica Boża

 strzeże moich trzód-stad        Agimim  Stado

On wiedzie mnie -prowadzi      Deneb  Przewodnik

Na Jasną Górę                             Rock    Jasna Gór)

Gryf                                               Wega  Sęp- w rosyjskim i ukraińskim brzmi –Gryf

Szlachetny                                    Fudail  Szlachetność, Idealny Charakter

Pokona węża                               Rastaban  wąż-smok, który musi być zniszczony

Mądrością, cnotą i wiedzą         Sophian  Mądrość Boża

Da mi życie wieczne                   Thuban   Sędzia Najwyższy

 Pokorny sługa                             Pherkad   Cielak

Zamieszka w domu Pańskim-

na nieboskłonie                           Kochab   Gwiazda

Bedąc czujnym strażnikiem

 praw Nieba.                                 Pherkad i Kochab   Straż Polaka

Być może ktoś da lepszą interpretację, zapraszm.

 Jedna jest tylko haplogrupa R1a,której losy zapisane są na Niebie to RÓD BOSKIEGO LECHA, wiara ta zapisana w genach pod postacią Śpiących Rycerzy obudzi się tak samo jak uśpione przypadłości genetyczne dosięgną Naszych wrogów. Chwała Wiecznej Najjassniejszej Rzeczpospolitej Polskiej.

Przy Wieczerzy Wigilijnej wolne miejsce z nakryciem przeznaczone jest dla Boga U-LACHA  czyli DUCHA ŚWIĘTEGO !

Trzebnica 24.12.2012r.

Tadeusz MRozinski