Golden ethical rule- Where it comes from?

Where the golden ethical rule presented By Jesus comes from? Perhaps Jesus Christ was a student of Hillel the Elder?
Quotes from the Polish Wikipedia:

 

Golden ethical rule (principle of reciprocity) - ethical principle "treat others as you would like to be treated"; it can also be defined in the negative version: "do not do to others what you do not want them to do to you" [1].
This principle can be found in Confucian dialogues containing the thought of Confucius (551-479 BC). He also appears in the works of Aristotle, Plato, Seneca and Izokrates; also in the works of Philo of Alexandria and Hillel [2]. It also contains the later Gospel of Matthew (around 85 AD).
According to the word Confucius:
Zigong asked: "Is there any word that you can follow all your life?" Confucius said: It's 'forgiveness'. What you do not impose on yourself, do not impose on others "
The principle is expressed in the teaching of Jesus, who in the Sermon on the Mount said:
What would you want people to do to you, and do them to them. For this is the law and the prophets (Mt 7:12).

 

Where the golden ethical rule presented By Jesus comes from? Perhaps Jesus Christ was a student of Hillel the Elder?

 

 

Hillel (הלל), called the Elder (turn of the first century BC and first century AD) - an influential Jewish legal authority, he created his own interpretive school, contrasted with the school of modern Szammaja the Elder (around 50 BC - 30 AD) [1], with which he forms the last zugot . Probably derived from the Babylonian Diaspora (hence also referred to as Hillel Babylonian [2]) and came from the Dawid family.
Hillel's person has grown into numerous anecdotes, which emphasize his gentleness. He was a famous aphorist. He formulated in a negative form the "golden rule", which was positively expressed in the synoptic gospels. His school presented a more flexible approach to the Torah than the strict school of Szammaja. Ultimately, Judaism accepted the interpretation of Hillel as binding. Later tradition assigns it to a voice from heaven (bat kol).
Unlike Szammaja, for whom the most important was the strict adherence to the specific precepts of the Law, for Hillel the Elder the essence of Torah was her spirit. His interpretation of the Pentateuch was more human and universalistic. He wanted all Jews and converts to be able to obey the Law (a rigorous approach to, for example, the issue of cleanliness and impurity, seriously hindering poor people's pursuit of holiness). "Do not let your neighbor be unpleasant to you: this is all Torah. The rest is a comment - go and meet him. "- he replied to the pagan who declared that he would become a Jew, if he could be taught standing on one leg.

Złota reguła etyczna (zasada wzajemności) — zasada etyczna „traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany”; może być również określana w wersji negatywnej: „nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie”[1].

Zasadę tą można odnaleźć w dialogach konfucjańskich zawierających myśl Konfucjusza (551-479 p.n.e.). Pojawia się też w pracach Arystotelesa, Platona, Seneki oraz Izokratesa; również w dziełach Filona z Aleksandrii i Hillela[2]. Zawiera ją też powstała później Ewangelia Mateusza (ok. 85 r. n.e.).

Według sformułowania Konfucjusza:

    Zigong zapytał: „Czy jest jakieś słowo, którym można się kierować całe życie?” Konfucjusz rzekł: To ‘wybaczenie’. Czego nie narzucasz sobie, nie narzucaj i innym” // Dialogi konfucjańskie XV:23

Złotą Regułę również głosił Budda Siakjamuni[3] oraz niektórzy z siedmiu mędrców. Tales z Miletu na pytanie, jak należy kierować własnym postępowaniem, odpowiadał: „Nie czyńmy tego, co ganimy u innych”[4]. Pittakos z Mityleny radził: „Nie czyńmy tego, co nas gniewa u innych”[4].

Zasadę wyraża nauczanie Jezusa, który w Kazaniu na górze rzekł:

    Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy (Mt 7, 12).

Wyrazami złotej reguły jest jedno z głównych przykazań chrześcijaństwa: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Jest ono szeroko rozprzestrzenionym nauczaniem, które napotyka się w różnych religiach i systemach filozoficznych całego świata, jednak pochodzi, zgodnie z powyższymi słowami Jezusa, od Prawa Bożego, nadanego przez Jahwe Izraelowi na Górze Synaj w ok. XV-XIII wieku p.n.e.

Skąd pochodzi "złota zasada etyczna"?. Jezus był prawdopodobnie uczniem Hillela Starszego?

Hillel (הלל), zwany Starszym (przełom I w. p.n.e. i I w. n.e.) – wpływowy żydowski autorytet prawny, stworzył własną szkołę interpretacyjną, przeciwstawianą szkole współczesnego mu Szammaja Starszego (ok. 50 r. p.n.e. – 30 r. n.e.)[1], z którym tworzy ostatnią zugot. Prawdopodobnie wywodził się z diaspory babilońskiej (stąd określany również jako Hillel Babilończyk[2]) i pochodził z rodu Dawida.

Osoba Hillela obrosła w liczne anegdoty, w których podkreśla się jego łagodność. Był sławnym aforystą. Sformułował w formie negatywnej „złotą zasadę”, która pozytywnie została wyrażona w ewangeliach synoptycznych. Jego szkoła prezentowała bardziej elastyczne podejście do Tory niż rygorystyczna szkoła Szammaja. Ostatecznie judaizm przyjął właśnie wykładnię Hillela za obowiązującą. Późniejsza tradycja przypisuje to wyrokowi głosu z nieba (bat kol).

W odróżnieniu od Szammaja, dla którego najważniejsze było skrupulatne przestrzeganie szczegółowych nakazów Prawa, dla Hillela Starszego istotą Tory był jej duch. Jego interpretacja Pięcioksięgu była bardziej ludzka i uniwersalistyczna. Pragnął, by wszyscy Żydzi i nawróceni mieli możliwość przestrzegania Prawa (rygorystyczne podejście np. do sprawy czystości i nieczystości, poważnie utrudniało biednym ludziom dążenie do świętości). „Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe: to cała Tora. Reszta jest komentarzem – idź i poznaj go.” – odpowiedział poganinowi, który oświadczył, że zostanie żydem, o ile może być nauczony Tory stojąc na jednej nodze.