Ekosystem elektromagnetyczny

Niezbędna jest nowa wizja życia - elektroniczna.

Niezbędna jest nowa wizja życia - elektroniczna.

 

 

Pojęcie ekosystemu elektromagnetycznego jest zupełnie niezrozumiałe, jeśli będziemy rozpatrywać życie tylko w ujęciu biochemicznym. Niezbędna jest więc nowa wizja życia - elektroniczna.

Elektromagnetyczny system jest trójukładowy. Z jednej strony mamy bioelektryczny organizm pojedynczego stworzenia, z drugiej strony inne bioelektryczne organizmy, z trzeciej strony geofizyczne środowisko o profilu elektromagnetycznym. Wszystkie elementy tego układu oddziaływały ze sobą w sposób harmonijny dopóty, dopóki w tym układzie nie pojawiliśmy się MY.

Sytuacja elektromagnetyczna Ziemi ustalała się przez okres dłuższy niż pięć miliardów lat. Jak pisał w swoich pracach prof. W. Sedlak - miały na nią wpływ (i nadal mają): działalność Słońca (zwłaszcza z jego burzami magnetycznymi), magnetosfera, jonosfera, bliżej nieznane zjawiska przebiegające w jądrze Ziemi oraz  tzw. prądy telluryczne powstające na głębokości czasami 80 km w głębi Ziemi i natężeniu setek tysięcy amperów.

 Precyzyjne badania wykazały, że jądro Ziemi jest gigantyczną kulą żelaza wytwarzającą pole magnetyczne. Jego źródłem stanowi swoisty elektromagnes w postaci wspomnianego żelaznego jądra i poruszającego się wokół niego metalicznego płaszcza płynnej lawy. Trąc o jądro wzbudza pole elektromagnetyczne, które jest źródłem magnetyzmu Ziemi. I co jest szczególnie intrygujące – nie udało się ustalić żadnych zasad, żadnych reguł, żadnej cykliczności tego ruchu. W związku z tym pole magnetyczne Ziemi raz jest słabsze, raz silniejsze. I nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje.

 Ekosystem elektromagnetyczny nigdy nie odznaczał się stabilnością w czasie i przestrzeni. W historii Ziemi wielokrotnie nastąpiło np. przebiegunowanie pola geomagnetycznego – w ciągu ostatnich 5 milionów lat podobno 25 razy. Wyjątkowo często, jak widać,  choć wcześniej bywały liczące nawet 30 milionów lat okresy, kiedy nie zdarzyło się to ani razu.Według najnowszych badań przebiegunowania Ziemi następują zwykle co ok. 200 tysięcy lat. Jednak ostatnie przebiegunowanie nastąpiło ok. 780 tysięcy lat temu, czyli jest spóźnione o ok. 600 tysięcy lat.Ktoś może zapytać, jak to możliwe, abyśmy mogli dysponować takimi danymi? Rzecz jasna, istnieją odpowiednie metody badawcze umożliwiające zdobywanie danych.Przykładem mogą być badania archipelagu hawajskiego z jego czynnymi wulkanami (najsłynniejszy – Kilauea) i wylewającą się ciągle z nich lawą.To klasyczny poligon badawczy liczący ponad 70 milionów lat. Zastygająca w polu magnetycznym lawa zawiera magnetyt. Jego kryształki wykazują biegunowość dostosowaną do aktualnego usytuowania biegunów magnetycznych Ziemi.  Badając więc próbki magnetytów można stwierdzić, jak zmieniało się położenie biegunów magnetycznych na przestrzeni milionów lat.

 NASZ PODRĘCZNY LEKSYKON POJĘĆ

   JONOSFERA - warstwa atmosfery ziemskiej o zasięgu ok. 2000 km rozciągająca  się w górę od wys. 50-60 km nad powierzchnią Ziemi, w której występuje znaczna ilość  swobodnych elektronów i jonów; powoduje załamanie, odbicie, pochłanianie   i polaryzację fal elektromagnetycznych.

 

 

 

 

Miało to oczywiście ogromny wpływ na wszelkie żywe organizmy – albo dostosowały się do zmian, albo wymierały jako gatunek. Temu samemu prawu podlegał gatunek ludzki w swoim rozwoju. Jednak wszelkie zmiany ekosystemu elektromagnetycznego następowały zwykle powoli. Tempo wszelkich zmian uzależnionych od kosmicznych wpływów było nieporównywalnie wolniejsze niż wpływ techniki stworzonej przez człowieka. Dopiero dzisiaj  – na przestrzeni ostatnich 50 lat rewolucji naukowo-technicznej XX stulecia, dokonał się niewyobrażalny skok i szok. Nigdy jeszcze w historii Ziemi żaden proces geofizyczny nie przebiegał tak radykalnie, jak obecnie. Nastąpiła i ciągle następuje niewyobrażalna wprost na skalę planetarną totalna zmiana środowiska elektromagnetycznego. Przyczyną jest niezwykły rozwój elektrotechniki,  elektroniki i telekomunikacji. W rezultacie przestrzeń pomiędzy powierzchnią Ziemi, a jonosferą stanowi ogromny węzeł elektromagnetycznych, nakładających się na siebie nienaturalnych (bo stworzonych przez człowieka) wpływów.

Co wiemy o biologicznym działaniu fal elektromagnetycznych i ich wpływie na nasz ustrój?Czy pionierzy badań nad promieniotwórczością, w tym Maria Skłodowska-Curie, wiedzieli o śmiertelnym zagrożeniu, jakie  stanowią źródła ich fascynacji naukowej?Czy jesteśmy w stanie przewidzieć skutki stosowania wielu „E-ileśtam”  składników w żywności?Czy wynalazcy DDT przewidywali, jak potworne skutki przyniesie to dla środowiska?

Rozwój współczesnej cywilizacji spowodował zmniejszanie się magnetyzmu ziemskiego. Znajdujemy się w coraz bardziej gęstniejącej przestrzeni elektromagnetycznej środowiska. Przeinaczamy elektromagnetyczny ekosystem coraz bardziej. Przestrajamy energetykę  środowiska ingerując w czynniki geofizyczne i geochemiczne. W rezultacie Ziemi zagrabiono bezlitośnie jej własne dobra. Otaczająca nas energia jest coraz słabsza. Na przestrzeni tylko ostatnich 500 lat Ziemia straciła aż 50% swego naturalnego potencjału magnetycznego (z tego w okresie ostatnich 150 lat 10% – wg      dr Jeremy Bloxhama z Harvard University – wyniki badań opublikowane w 2003 r.). Ubytki naturalnego pola magnetycznego zostały pokryte z nawiązką przez sztucznie generowane przez człowieka pola magnetyczne, w wyniku czego mamy do czynienia z niewyobrażalnie wielkim zaśmieceniem elektromagnetycznym przestrzeni.Wielkie zanieczyszczenia pola magnetycznego Ziemi dokonane zwłaszcza w XX wieku są zastraszające. Według niektórych badaczy natężenie sztucznych (więc nie fizjologicznych) pól magnetycznych, w średnim co do wielkości polskim mieście, wzrosło przez ostatnie pięćdziesiąt lat ponad dwieście milionów razy! Jak więc sam widzisz, zaburzeniu ulega w niespotykanej dotychczas skali i w historii życia na Ziemi cały ekosystem elektromagnetyczny. Jakie ma to znaczenie dla organizmu?  jak ma to wpływ na zdrowie? Zastanówmy się nad jednym chociażby tylko aspektem zagadnienia.

 Organizm jako układ biologiczny odżywia się energią. Nieważne, jakim kanałem ta energia dostaje się do ustroju i w jakiej postaci - czy jest to pokarm, woda, powietrze, czy światło. Wszelka energia zasilając organizm sprawia ten sam skutek – zmianę sytuacji elektrycznej bioukładu, zmianę profilu elektronowego organizmu. A przecież przystosowywał się on do życia w polu magnetycznym Ziemi na przestrzeni tysięcy lat. Zresztą naturalne pole magnetyczne jest warunkiem życia.Jednak w pewnych sytuacjach, kiedy pole to zostaje zakłócone czynnikami pochodzącymi z natury lub w sposób sztuczny, zmienia swą wartość, do której ustrój jest przyzwyczajony. I wówczas powoli nas niszczy. Wystarczy tu nawet słabe pole elektromagnetyczne. A z jakimi polami mamy do czynienia dzisiaj? Jak wielkie są ich natężenia, częstotliwości i inne parametry? Wywołuje to w organizmie szok.Ten szok wywołany zanieczyszczeniami elektromagnetycznymi oddziałuje nie tylko na nasz ustrój, ale i na wszelkie postaci energii odżywiającej go. Jak negatywne skutki będzie to miało? Dzisiaj absolutnie nie da się tego przewidzieć.W takim właśnie systemie żyjemy, żyjesz TY. Środowisko elektromagnetyczne nie otacza naszych organizmów jak woda czy powietrze - ono nas przenika.

ZJAWISKA  ELEKTROMAGNETYCZNE  WCHODZĄ  DO  NASZEGO WNĘTRZA,

MODYFIKUJĄ  JE ELEKTRYCZNIE  I  MAGNETYCZNIE.

Jak pisze ks. prof. dr W. Sedlak - pole elektromagnetyczne pozornie wywiera niewielki tylko wpływ na nasz organizm, ale wywiera go ciągle. „Ugniata” nas na „dwie ręce” naprzemianlegle - raz elektrycznie, raz magnetycznie, bez przerwy.W dodatku ludzkie ciało jako diamagnetyk jest całkowicie „przejrzyste”, „przepuszczalne” dla pól magnetycznych. Obydwa faktory – elektryczny i magnetyczny, przenikają przez każdą komórkę organizmu jak dwa sztylety – na wskroś. Wszystko to powoduje skutki, których ostatecznego rezultatu nie da się przewidzieć.

Jest pewne, że człowiek nie zrezygnuje nigdy z wykorzystywania pól magnetycznych. Stały się one nieodłączną częścią naszej rzeczywistości.Czy jesteś zdolny wyobrazić swoje życie bez lodówki, pralki, telewizora, samochodu, telefonu, oświetlenia elektrycznego? Każde z tych urządzeń emituje fale elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach - dla przykładu: zwykła miejska sieć  elektryczna daje falę o częstotliwości 50Hz (w USA 60 Hz), zaś sieć telefoniczna pracuje na częstotliwości 50 do 3000 Hz.Wpływ linii przesyłowych wysokiego napięcia sięga na wysokość równą kilku promieniom Ziemi - aż po krańce magnetosfery, która staje się wzmacniaczem falowym generując pola magnetyczne o częstotliwości gigaherców.Dodaj do tego urządzenia radiolokacyjne, łączność satelitarną, urządzenia zapłonowe silników spalinowych, silniki elektryczne napędzające szereg urządzeń (zarówno w przemyśle, jak i w domach), generatory prądu elektrycznego, mikrofalówki, itd. - to wyjątkowo krótki tylko zestaw dziennej produkcji fal elektromagnetycznych.Do tego dochodzi dodatkowo możliwość wielokrotnych odbić i znacznych wzmocnień mocy fal wskutek niezmiernego zagęszczenia generatorów fal w silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym świecie. Również odbiorniki fal stają się generatorami energii wysokich częstotliwości wskutek promieniowania anten, uziemienia, sieci zasilającej, odbić od blaszanych dachów budynków itp.

 Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dokonaliśmy bezprecedensowego elektromagnetycznego ataku na nasze środowisko. Nic nie zdołało i nie zdoła uchronić się przed tym atakiem. Bezlitosna, prymitywna wojna spowodowana wyścigiem o lepszą słyszalność, o szybszy przekaz informacji, o prześcignięcie telekomunikacyjnego przeciwnika, o wykrojenie większego kawałka tłustego kąska trwa w całej przestrzeni począwszy od górnej warstwy skorupy ziemskiej - litosfery, poprzez głębiny mórz i oceanów, przestrzeń powietrzną, aż do jonosfery i magnetosfery.Żyjemy dzisiaj w przestrzeni utkanej siatką elektromagnetyczną fal o różnych długościach, amplitudach, częstotliwościach, przesunięciach fazowych, różnych modulacjach, polaryzacji, wielokierunkowej propagacji.

 „Z pierwotnego i naturalnego tła nie ma praktycznie już nic, przykryła je wyprodukowana przez człowieka chaotyczna sieć elektromagnetyczna. Życie przebiega w ścigającym się z prędkością światła systemie naprzemianległych pól elektrycznych i magnetycznych.

Biolog - wyznawca chemicznego schematu w naukach o życiu, nie zdaje sobie sprawy, czym jest geofizyczne środowisko w elektromagnetycznej frakcji degradowane działalnością cywilizacyjną człowieka.” ( ks. prof. dr W. Sedlak, „Postępy fizyki życia”).

Wraz z malejącym naturalnym magnetyzmem ziemskim oraz narastającym lawinowo smogiem elektromagnetycznym człowiek zaczyna wykazywać syndrom niedoboru pola magnetycznego, czego następstwem u wielu osób są nienaturalne stany. W naszych domach jest coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym organizm mógłby wypoczywać, nie będąc narażony na działanie zanieczyszczeń elektromagnetycznych. A jest to jeden z największych i najniebezpieczniejszych wrogów naszego zdrowia.

„The Japan Medical Journal” opublikował 4 grudnia 1976 r. doniosły artykuł „Syndrom braku pola magnetycznego i leczenie magnetyczne” autorstwa doktora medycyny Kyoichi Nakagawy, dyrektora jednej z klinik w Tokio, zaliczanego do czołowych światowych autorytetów w sprawach magnetyzmu i jego leczniczego oddziaływania na organizm ludzki.Opracował on naukę o „Magnetic Field Deficiency Syndrome” („Syndrom niedoboru pola magnetycznego”).Według dr Nakagawy ciągłe zanikanie naturalnego pola magnetycznego Ziemi, połączone ze środowiskiem elektrycznym i elektromagnetycznym stworzonym przez człowieka jest odpowiedzialne za szereg dolegliwości takich jak sztywnienie ramion, pleców, karku, nieokreślone lumbago, bóle klatki piersiowej bez określonej przyczyny, chroniczny ból głowy oraz jej ciążenie, zawroty i bezsenność powodowane trudnymi do określenia przyczynami, obstrukcje, ogólne znużenie, bóle kręgosłupa itp. A Ty – nigdy na to nie cierpiałeś?

Wróćmy jednak do dr Nakagawy. Uważa on ponadto, że magnetyzm jest siłą kształtującą i podtrzymującą życie przyrody, a przede wszystkim człowieka.Wykazując zmniejszanie się pola magnetycznego Ziemi dr Nakagawa stwierdził, że do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego niezbędne jest silniejsze jego natężenie. Pacjenci z symptomami niedoboru energii magnetycznej poddani działaniu impulsów magnetycznych o specjalnie dobranych parametrach odczuwają znaczną poprawę samopoczucia i ustąpienie objawów choroby.

Czy możliwe jest więc leczenie magnesami?

 

Fragment książki z cyklu "Barwy Twojego Zdrowia" - "Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu - Jak wykorzystać lecznicze właściwości pól magnetycznych?"

Autor: Janusz Dąbrowski

 

 

Inne artykuły zagadnień biomagnetyzmu i magnetostymulacji (autor – J. Dąbrowski):

 

http://www.eioba.pl/a79155/artroza_choroba_zwyrodnieniowa_stawow

http://www.eioba.pl/a79063/dlaczego_pola_magnetyczne_spelniaja_role_lecznicza

http://www.eioba.pl/a79055/o_magnetostymulacji_endogennej_nitroglicerynie_i_dotlenieniu_organizmu

http://www.eioba.pl/a79054/pewne_novum_o_zatruciu_ciazowym

http://www.eioba.pl/a79283/ogolne_spektrum_zastosowan_magnetostymulacji

http://www.eioba.pl/a79050/jak_przeciwdzialac_bolom_plecow

http://www.eioba.pl/a79045/reumatyzm

http://www.eioba.pl/a79037/arterioskleroza_miazdzyca

http://www.eioba.pl/a78591/krew_nosnik_informacji_ektromagnetycznej

http://www.eioba.pl/a78368/o_swiatloterapii

http://www.eioba.pl/a78356/alergie_i_astma

http://www.eioba.pl/a78291/zaburzenia_pracy_organizmu_spowodowane_dzialaniem_pol_magnetycznych

http://www.eioba.pl/a78285/zdrowy_sen

http://www.eioba.pl/a78284/jak_usunac_bioenergetyczne_blokady_z_organizmu

http://www.eioba.pl/a78283/szkodliwe_skutki_promieniowania_elektromagnetycznego

http://www.eioba.pl/a78107/leczenie_magnesami_najstarsza_terapia_swiata

 

http://www.eioba.pl/a78105/medycyna_informacyjna_co_to_takiego

http://www.eioba.pl/a78080/biopola_energetyczne

http://www.eioba.pl/a78077/wplyw_kosmosu_na_procesy_zyciowe

http://www.eioba.pl/a78075/czlowiek_istota_elektromagnetyczna