Cyrankiewicz v.s. Szumowski

Prezes Rady Ministrów J.Cyrankiewicz v.s. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski - w walce o bezpieczeństwo zdrowia obywateli. Kto wygra ?

 

 

Prezes Rady Ministrów J.Cyrankiewicz v.s. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

Bezpieczeństwo zdrowia obywateli w odniesieniu do zagrożeń (PEM) polem elektromagnetycznym.

Rozporządzenie z roku 1961 v.s. Projekt rozporządzenia z roku 2019

Dnia 15.11.2019 na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Projekty rozporządzeń - szukaj pod datą utworzenia 15-11-2019 , numer MZ 872) pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia (Łukasz Szumowski) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Projekt rozporządzenia dotyczy podniesienia dopuszczalnej wartości gęstości mocy pola elektromagnetycznego z dotychczasowej 0,1 W/ m2 do 10 W/m2 (t.j. 100 razy) , dla składowej elektrycznej z 7 [V/m] do 61 [V/m] (t.j. około 9 razy).

W uzasadnieniu Ministra Zdrowia m.in. czytamy:

"Celem rozporządzenia jest określenie maksymalnych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz, na poziomie bezpiecznym dla obywateli.

... średnie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w Rzeczypospolitej Polskiej wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie, ... . To olbrzymi skok wymagający konkretnych zmian, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego obowiązujących na mocy wygasającego rozporządzenia. W perspektywie najbliższych 2-3 lat sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych, niemożliwe będzie również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji, czy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w obecnych standardach.

Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy należy uznać obowiązujące do tej pory dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego (PEM).

... A zatem rozbudowa istniejących sieci, jak i wdrażanie nowych standardów telekomunikacyjnych, mających obsłużyć prognozowany w perspektywie 2025 r. ruch telekomunikacyjny oraz nowe usługi (np. Internet Rzeczy), będą możliwe jedynie w przypadku zmiany obowiązujących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej wartości granicznych PEM ..."

Odnośnie konsultacji publicznych czytamy: " ...W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., ( opublikowano dn.15 listopada 2019 - dopisek red.) ... Skrócenie terminu konsultacji publicznych i opiniowania jest uzasadnione koniecznością zastąpienia dotychczasowych przepisów wykonawczych ... Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu. ..."

A teraz, poniżej wybrane punkty z Rozporządzenia Rady Ministrów (podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów J. Cyrankiewicza) z dnia 20 października 1961 roku (Dz.U. 1961 nr 48 poz. 255) w spawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych. (wartości gęstości pola zostały przeliczone na W/m2 w celu ujednolicenia mian, dodatkowo w nawiasie zostały podane wartości składowej elektrycznej w V/m)

Par.3.

Ustala się następujące najwyższe dopuszczalne średnie wartości gęstości mocy pola elektromagnetycznego mikrofal w miejscach przebywania ludzi:

1. gęstość do 0,1 W/m2 (6,14 V/m) , przy której czas pracy lub przebywania w tym polu nie podlega ograniczeniu.

2. gęstość od 0,1 do 1 W/m2 ( od 6,14 do 19,4 V/m) , przy której łączny czas pracy lub przebywania w tym polu nie może przekraczać 2 godzin na dobę.

3. gęstość od 1 do 10 W/m2 ( od 19,4 do 61,4 V/m) , przy której łączny czas pracy lub przebywania w tym polu nie może przekraczać 20 min na dobę. ( projekt Rozporządzenia z 2019 roku ustala dopuszczalną wartość gęstości pola na 10 W/m2 - dopisek red.)

Par.5.

Do pracy narażającej na działanie pola elektromagnetycznego mikrofal nie wolno dopuszczać młodocianych, kobiet w ciąży oraz osób ze schorzeniami, których objawy i przebieg pod wpływem pola elektromagnetycznego mogą ulec pogorszeniu.

Par.7.1

W razie stwierdzenia u pracownika zmian chorobowych, pociągających za sobą czasową niezdolność do pracy tylko w warunkach narażenia na działanie pola elektromagnetycznego mikrofal, należy przenieść okresowo pracownika na wniosek lekarza do innej pracy nie narażającej na działanie takiego pola.

Par.7.3.

Jeżeli leczenie nie odnosi skutku, lub zmiany chorobowe powtarzają się należy pracownika przesunąć na stałe do innej pracy nie narażającej go na działanie pola elektromagnetycznego mikrofal.

 

Walka o bezpieczeństwo zdrowia obywateli.

Cyrankiewicz v.s. Szumowski

Rozporządzenie z roku 1961 v.s. Projekt rozporządzenia z roku 2019

Kto zwycięży?

 

.