Bóg Mocny - Pan Jezus Chrystus

Nikt nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Syna Bożego, a także Jego Boskości, jeżeli nie Objawi Mu tego Sam Zbawiciel, który Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały.

 

Boskość Pana Jezusa, to bardzo dobry temat na artykuł.

Ile to różnych zdań przeczytałem na ten temat!

Żeby poznać Moc i Potęgę Pana Jezusa, nie wystarczą słowa, które przyciskami klawiatury wystuka KerenOr, czy ktokolwiek inny.

Żeby poznać Moc i Potęgę Pana Jezusa, potrzebna jest Pomoc Tego, Kogo niniejszy artykuł dotyczy, wtedy literki zapisane w Piśmie Świętym, ułożą się w odpowiednie zdania, a zdania te, Przy Pomocy Zbawiciela, Utkwią w naszym sercu.

I tutaj proponuję stosowny cytat:

``Wszystko zostało mi Przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.``

Ewangelia według Mateusza 11:27, 28  Biblia Warszawska

Nikt, absolutnie nikt, nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Ojcowskiej, oraz Jego Miłości względem człowieka, jeżeli Jego Boski Syn, tego uczniowi Swemu, czy uczennicy, nie wytłumaczy.

Nikt, absolutnie nikt, nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Syna Bożego, a także Jego Boskości, jeżeli nie Objawi Mu tego Sam Zbawiciel, który Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały.

`` On, który jest odblaskiem CHWAŁY i ODBICIEM JEGO ISTOTY i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po Prawicy Majestatu na wysokościach.``       

List do Hebrajczyków 1/3

Syn Boży jest Odblaskiem Chwały Wiekuistego Boga, Jest Odbiciem Jego Istoty.

Czy wiesz Drogi Czytelniku, co to znaczy? Czy zdajesz Sobie sprawę z powyższego Biblijnego Zapisu?

A wielu ludzi, Mojego Zbawiciela nigdy nie nazywa Panem Bogiem, a niektórzy przez całe swoje życie, nie odezwą się do Niego nawet jednym słowem.

Lecz dość emocji.

Emocje serca, nie powinny zagłuszyć w tym miejscu i tak solidnych dowodów Biblijnych, które już za  moment, ku Chwale Pana Jezusa,  mam zamiar przytoczyć.

Boży prorok Izajasz, wybiegając w daleką przyszłość, wołał:

``Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.`` (9:5 BW)

``Bóg Mocny``! Czy słyszycie tą wiadomość  ``ludy, narody i języki``?

Małe Dziecko, Które Narodziło się w Betlejem, nazwane zostało ``Bogiem`` i w dodatku ``Bogiem Mocnym``.

Zauważcie jednak, że nie tego określenia prorok użył na pierwszym miejscu. Nie Boskości  Zbawiciela dał pierwszeństwo, lecz wcześniej określił Go ``Cudownym Doradcą``. To bardzo ważne, ponieważ Tylko Cudowny Doradca, może człowiekowi odkryć Tajemnicę Swojej Boskości. Tylko modlitwa do Zbawiciela i postępowanie zgodne z Jego Wolą, są rękojmią głębokiego zrozumienia Tajemnic Bożych.

Lecz Pana Jezusa, nie wystarczy nazwać ``Bogiem``. Jak uczy Jakub,  ``wiara bez uczynków jest martwa``. Zatem Przestrzeganie Praw Bożych Zapisanych w Piśmie Świętym i miłość z czystego serca płynąca, a przede wszystkim Łaska Mistrza z Nazaretu, stawia dopiero ludzi wierzących, w jednym szeregu ze świętymi postaciami Starego i Nowego Przymierza.

Proroctwo Izajasza o którym mowa, posiada jeszcze bardzo ciekawe, dwa małe wyrazy:

``NAZWĄ GO``.

Jeżeli zatem czytając ten artykuł, doszliście do ``tego miejsca``,  a w sercu swoim, a także ustami, nie wyznaliście Bóstwa Pana Jezusa, to wiedzcie, że prorok Boży nie pisał o Was.

Inny cytat:

``Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i BÓG MÓJ. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, UWIERZYŁEŚ; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.``  

Ew. wg Jana 20:27-29

Ja wiem, że dla niektórych przykład Apostoła Tomasza, nie do końca godny jest naśladowania. Jednak, gdy spojrzymy w swoje serca, to okazać się może, że wielu ludzi, to prawdziwi ``niewierni Tomasze``. Nie wierzą Panu Bogu, nie ufają Ewangelii, nie zgadzają się z Bożymi Prawami, a Pan Jezus, okazując im Swoją Łaskę … czeka aż wyznają Mu swoją miłość, aż nazwą Go,  SWOIM BOGIEM.

W tej części artykułu, przytoczę wersety, mówiące o tym, że Bogiem Starego Przymierza, Był Mój Zbawiciel.

``A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.  I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,  i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,  i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, A SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.``  

1 List Apostoła Pawła do Koryntian 10:1-5        

Wyżej wymienione wersety,  wspaniale naświetlają Osobę Pana Jezusa Chrystusa, Który TOWARZYSZYŁ Narodowi Wybranemu, w drodze do Ziemi Obiecanej.

Niektóre, inne fragmenty Biblii, uzupełniają wypowiedź Apostoła, mówiąc o tym, że  Pan Jezus Wyprowadził Izraelitów z Egiptu, za Pośrednictwem Swojego Anioła.

Powracając do tematu:

Bogiem Starego Testamentu, Który zawarł Przymierze z ``ojcami``, Był Pan Jezus Chrystus, Opoka i Skała, Jedyny Noszący Imię Swojego Ojca, Swojego Taty – YHWH.

Ale i następny fragment, który proponuję, potwierdza Boskość Syna Bożego, a dla niektórych, którzy czytają Pismo Święte i wierzą Ewangelii Bożej, urywek ten jest niezbitym dowodem na to, że w synach ludzkich, powołanych Przez Pana Boga Starego Przymierza, ``płonął``  Duch Chrystusowy.

``Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,  osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce,  starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.``

1 List Apostoła Piotra 1:8-11

Piękne słowa i jakże wzniosłe. Duch Mojego Pana Jezusa Chrystusa, w Starym Przymierzu Kierował działalnością Bożych wysłanników.

Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i inni prorocy, Prowadzeni byli Możną Ręką Syna Bożego, Jego Boskim Duchem.

I jeszcze jeden cytat, choć mówiąc szczerze, zaledwie musnąłem temat o Bóstwie i Wszechpotędze Pana Jezusa Chrystusa.

Mój Pan Jest Stwórcą Nieba i Ziemi.

``Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.``   

Ewangelia według Jana 1:9 – 11

`` … Świat przezeń powstał`` - Oto Wszechmocna Dłoń Bożego Syna, Sprawiła, że z nicości, pojawiła się Planeta, na Której mieszkam.

Morza, lasy, ludzie i zwierzęta, światy widzialne i niewidzialne, kolory i … harmonia w Kosmosie, oraz moje oczy, które mogą na To Boskie Dzieło Patrzeć i napawać się Widokiem, Którego żaden ziemski malarz nie jest w stanie przenieść na płótno.

Zatem i ja kończę, ponieważ i moje ``pióro``, prowadzone ręką ułomną i ciężką, nie jest w stanie oddać tej wspaniałej Biblijnej Myśli, zawierającej się w kilku słowach, które dla prawdziwie wierzącego człowieka, są otuchą i nadzieją: ``PAN JEZUS JEST BOGIEM``.

A słowami ostatnimi, którymi chciałbym Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi oddać cześć, niech będą użyte już tutaj, sklecone wyrazy Jego ucznia:

`` Nikt, absolutnie nikt, nie jest w stanie zrozumieć Mocy i Potęgi Syna Bożego, a także Jego Boskości, jeżeli nie Objawi Mu tego Sam Zbawiciel, który Jest Dokładnym Odbiciem Ojcowskiej Chwały``.