21.12.2012r co się wydarzy

21.12.2012r co się wydarzy !!!

21.12.2012. to data określająca zmianę czasów a nie koniec świata, a same spekulacje na temat tegoż końca świata wynikają z braku świadomego i rozsądnego połączenia osiągnięć obecnego stanu wiedzy z kilku dziedzin.

Data zapisana w kalendarzu Majów  dla określenia zmiany czasów  jest momentem zajścia  zjawiska astronomicznego, podczas którego to Nasza Ziemia na skutek ruchu precesyjnego rozpocznie nowy etap, bedący kolejnym w stałym cyklu Roku Platońskiego. Takie wydarzenie zawarte jest również w Kalendarzu Bizantyjskim i wskazania tegoż kalendarza są bardzo zbieżne z datowaniem glacjalogicznym.I tak w owym Kalendarzu początek Ery Bizantyjskiej datowany jest na 5509/5508 p. n. e., co zsumowane z dwoma tys. lat Nowej Ery  da wynik 7500lat . Taki czasookres  według glacjaologów  upłynął od momentu cofania się ostatniego zlodowacenia, być może był to czas biblijnego potopu . Biorąc pod uwagę współczesną naukę oraz wiedzę starożytnych można pokusić się na określenie czasu Roku Platońskiego na 30 000 lat, co daje czerokrotne mnożenie 7500 lat. Obecnie znajdujemy się w punkcie kiedy rzut osi ziemskiej pada dokładnie na ekliptykę, a dzień 21.012.2012r jest momentem  w którym położenie tejże osi zacznie podążać  w stronę słońca, a także jej rzut w stosunku do ekliptyki do kąta prostego co osiągnie za 7500lat. Tak to na skutek ruchu precesyjnego kąt nachylenia Naszej Ziemi do Słońca zacznie wzrastać z 23,4 stopnia do ok. 47 stopni. Uzyskanie rozbieżnych wartości kąta nachylenia do toru poruszania się Ziemi nazywanym ekliptyką  i będącego wartością stałą o wielkości 23,4 stopnie odchylenia od pionu, oraz zmiennego kąta nachylenia do Słońca wahającego się 47 stopni  ku Słońcu bądź 47 stopni od Słońca, wynika z tego  że jedyny punkt stały ruchu precesyjnego znajduje się w dużej odległości od Ziemi i on to kreśli ekliptykę.

Zróżnicowanie wartości kąta prostego czyli 90 stopni z wartością pionowego odchylenia osi ziemskiej wynoszącej 23,4 stopnia da nam wynik 66,6 stopnia skąd jest dość blisko do do liczby 666, taka sama wartość liczbowa 666 odnosi się w tym wypadku do dni obiegu Marsa wokół Słońca. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w ciągu roku platońskiego kierunek północy jest wskazywany przez różne gwiazdy,które swą grupową nazwę wzięły od krainy geograficznej obejmującej tereny zawsze słowiańskie i nazywają się Gwiazdami Bohemii. Dziś ta nazwa Bohemia przypisywana jest jedynie Czechom, jednak w przeszłości obejmowała ona znaczne tereny obecnej Polski i NRD. Obecnie kierunek północy wskazuje Gwiazda Polarna z gwizdozbioru Ursa Minior o nazwie Polaris, zaś dokładne jej tłumaczenie brzmi „POLAK”. Bez wątpienia stała obecność Polski w przeróżnych przepowiedniach na temat istotnej Jej roli  w przeobrażniu świata wynika z tegoż faktu.

 W trakcie ruchu precesyjnego narastająco powstanie pochyłość, która to zwróci  część północną Naszej Ziemi w kierunku Słońca do takiego stanu, że zapanuje tam ciągły dzień połączony z ciągłym latem, będzie to można nazwać ociepleniem jednak właściwym tylko dla tej części planety. Znacznie odmieniony cykl dobowy ( noc-dzień), oraz cykl roczny  pór roku będzie istniał w tzw. Pasie ANU zwanym również Drogą ANU, z klimatem zbliżonym najbardziej do umiarkowanego ciepłego, przy czym od strony południowej pojawi się obszar kilmatu subpolarnego i polaranego, z jego właściwościami.Natomiast część północna Pasa Anu po przez klimat subtropikalny i tropikalny przejdzie w ciągłe lato z ciągłym dniem.   Drogą Boga ANU starożytni  określali środkowy obszar Naszej Ziemi położony między zwrotnikami. Na znacznych obszarach części południowej Naszej Ziemi wystąpi ciągła noc połączna z ciągłą zimą, stale prowadzone badania potwierdzają narastanie masy lodowej na Antarktydzie. Przedstawiony proces po osągnięciu stanu maksymalnego rozpocznie powrót do stanu jaki istnieje obecnie, a następnie Nasza Ziemia zacznie zmieniać swoje położnie i w stronę Słońca zwróci się Półkulą Południową, będzie to następna zmiana czasów.

Warunki powstające w wyniku ruchu precesyjnego na Naszej Ziemi okresowo powodują z jednej strony znacznie zwiększoną naturalną produkcję wody z lodu z drugiej zaś strony, na skutek ciągle panującego dnia-lata znacznie zwiększony dopływ promienia ultrafioletowego, zapewne też w powietrzu  zwiększa się procentowo udział tlenu. Wymienione zasadnicze  zmiany warunków  samorzutnie  wprowadzają doskonałe  warunki do bezwolnengo zachodzenia zmian genetycznych w organizmach żywych z ludźmi włącznie. W takim świetle znajdują uzasadnienie fakty życia na Naszej Ziemii olbrzymów, których to szczątki kopalne z przed 10 tys lat są znajdowane w Pasie Anu, a ich istnienie umożliwiał większy udział tlenu w powietrzu jak również ciągły dostęp do wody z lodu w nieograniczonej ilości. Znajdowane szczątki kopale Olbrzymiego Niedźwiedzia Jaskiniowego jak też Jelenia Olbrzymiego, czy innych zwierząt mięso czy roślinożernych, o potężnych gabarytach są bezsprzecznym dowodem na istnienie organizmów znacznie większych niż obecnie. Podobne relacje mogły zachodzić również w drugą stronę ,czyli organizmy podążały do karłowatości. Obecnie dysproporcje rozmiarów wśród zwierząt można rozpatrzyć  wśród ssaków na przykladzie dzikiej świni porównując  azjatycką świnkę karłowatą z olbrzymim dzikiem euro-azjatyckim, bądź kota domowego z lwem czy też tygrysem, takich analiz można dokonać także wśród gadów itd.

Za bardzo istotną przesłankę o wpływie wody z lodu na olbrzymowatość należy uznać rozmiary wielkich waleni żyjących i migrujących między kołami podbiegunowymi, co jest również dowodem na istnienie pamięci genetycznej.

  Należy obalić tezę jako niedostatecznie dogłębną  która twierdzi,  że jest niemożliwe dostarczenie odpowiedniej ilości tłuszczu do odżywienia mózgu  „Ludzi z Boskop” u których mózgi miały pojemność ponad 2 litry, co świadczy o ich ponadnormatywnych gabarytach. Tu należy podkreślić, że woda z lodu jak i zawartość tlenu w powietrzu są o wiele istotniejsze od możliwości dostarcznia tłuszczu.

Dogłębne poznanie konsekwencji ruchu precesyjnego w zupełnie innym świetle przedstawia różnego rodzaju mityczne stwory jakie do naszych czasów przeniosła mitologia różnych narodów czy też cywilizacji. Mitologiczne hybrydy czy też mutanty są wynikiem wzmożonej ilości promieniowania UV jakie odbiera część ziemii zwrócona ku słońcu, a do naszych czasów dotarły ich opisy bądź obrazy dzięki stosunkowo niewielkiej odległości czasowej.

 Zrozumienie zagadnień związanych z ruchem precesyjnym daje jasny obraz zapisów  z „Ksiegi Rodzaju” mówiącym o 7 dniach jakich potrzebował Bóg na dokonanie dzieła stworzenia. Otóż opisane tam dni to nic innego jak liczące parę tys. lat okresy zwrócenia Naszej Ziemi cześcią północną bądź południową ku Słońcu, dopuszczjącą do powstawania przeróżnych mutacji genetycznych z ciągłą eliminacją organizmów najmniej przystosowanych.

Takie też przemiany zapewne dotyczyły rodzaju ludzkiego, o czym świadczy olbrzymia ilość typów ludzkich żyjących na Ziemi przy małym zróżnicowaniu genetycznym. Kwestie powstawania i migracji hplogrup DNA, a także ich cech jak i zachowań jesteśmy w stanie wyjaśnić  opierając się na konsekwencjach ruchu precesyjnego,zaś archeologia genetyczna jest potwierdzeniem tegoż ruchu.

Atlantyda, Mu, Lemuria czy też inne światy to nic innego jak Nasza Ziemia znajdująca się w innym położeniu w skutek ruchu precesyjnego. Ze względu na znacznie większą ilość wody uwięzioną w lodzie dla życia na ziemi zostały odsłonione duże obszary dna Oceanu Światowego. Taki stan rzeczy czyni realnymi i zamieszkałymi w przeszłości  podwodne miasta odkryte w pobliżu Kuby i Florydy, a także w sąsiedztwie Okinawy, a  umieszczone na Drodze Boga Anu a nawet daleko poza nim  np. południowej Hiszpanii w pobliżu Kadyksu. Oczywiście możemy założyć  inny stan świadomości żyjących tam ludzi ze względu na większy dostęp do wody z lodu, czy też inny procentowo skład atmosfery, jak też na inny odbiór promieniowania słonecznego.

 W takim świetle tureckie mapy Piri Risa zrabowane w Bizancjum, a przedstawijące Antarktydę bez lodu nie są czymś nadzwczajnym.

Kwestie datowania Piramid i innych budowli czy to Egiptu czy też Ameryki w ogóle byłych cywilizacji łącznie z megalitami winny być datowane zgodnie z ruchem precesyjnym i rokiem platońskim, takie samo odniesienie widzę dla genetyki.

Wynikiem ruchu precesyjnego Globu Ziemskiego są również migracje ptaków, których to genetyka jest najciekawsza ze wzgledu na migracyjną możność pokonania zmian środowiska . Być może był to jeden z powodów wielkiej czci oddawanej tym zwierzętom w wielu cywilizacjach: Feniks, Garuda, Chysaor,Orzeł itp., a Aztekowie bardziej od ozdób złotych cenili ozdoby z piór, zresztą także inni Indianie.

Nasza Ziemia jako Ciało Niebieskie podlega kilku ruchom  które wywołują stosowne konsekwencje i tak ruch wirowy przy stałym kącie nachylenia do eliptyki 23,4 stopnia powoduje zmiany dobowe manifestujące się w różnych formach i trwa dobę. Drugim ruchem jest ruch postępowy wokół Słońca trwający rok i odpowiada on za pory roku, zależne od położenia na ekliptyce. Wreszcie ruch precesyjny którego pełen cykl trwa tzw. Rok Płatoński od którego to zależne są Epoki Lodowcowe, oziębienia i ocieplenia klimatu na obu półkulach występujące przemiennie. Ponadto niezależnie od wymienionych ruchów co ok. 19 lat  lat występują tzw. nutacje powodujące nieznaczne zaburzenia w kącie nachylenia osi Naszej Ziemi tak do ekliptyki jak i do Słońca . Owe nutacje są powodem występowania znacznej kompensacji występowania anomalii pogodowych, sejsmicznych i tektonicznych , które to pojawjają się w odstępach 18-22 lata i występują bardzo często w połączeniu ze zmianami społecznymi, często burzliwymi.Dziś  owe anomalie w połczeniu z przemianami spłecznymi jesteśmy w stanie obserwować, można także zajrzeć do historii.

Zaokrąglając wartość do 20lat starożytni z takiego okresu uczynili jednostkę kroku dziejowego

 Znane nauce nutacje są wynikiem koniunkcji Jowisza z Saturnem, które wystepują w bardzo zbliżonym cyklu, co świadczy że jedynie grawitacja połączonych mas dwóch potężnych planet jest w stanie zakłócić precyzyjny ruch innej planety. Wobec powyższego kurczowe trzymanie się tezy, że ruch precesyjny wywołany jest poprzez ruch innych planet nie posiada żadnych stabilnych podstaw, gdyż położenia innych planet są ciągle zmienne i nie są w stanie wygenerować  stabilnej grawitacji dla wywołania omawianego ruchu. Należy dodać, że wszystkie ciała niebieskie posiadają swój indywidalny ruch precesyjny, czesto bardzo różny od Naszej Ziemii.

 Parający się astrologią Nostradumus pisząc wieszcze  Centurie posłużył się owymi koniunkcjami  wywołującymi nutacje i w swoich czterowierszch zawarł charakterystyki przewidywanych zdarzeń właściwe dla znaku w jakim owa koniunkcja występuje.Jest możliwe  że owe Centurie są o wiele starsze, a Nostradamus  opublikował je dodatkowo  komplikując w tylko sobie wiadomym celu.

 Dodać należy że kolejno występujące koniunkcje Jowisza i Saturna tworzą wielki trygon, zaś dwa na siebie nałożone trygony tworzą Gwiazdę Daiwda, a jeżeli jesteśmy przy symbolach podobnie rzecz ma się z osławionym pentagramem , który jest wynikiem pięciu koniunkcji Słońca z Wenus.

Istota takich zachowań Naszej Ziemi reprezentowana przez opisane ruchy jest niezbędna dla zachowania ŻYCIA we wszystkich formach, jak też swiadczy że istnieje inny stan świadomości jaki przejawjają  Ciała Niebieskie. Chcąc przedstawić  inne rodzaje świadomości posłużmy się przykładem rybki akwariowej, której to chcemy zobrazować istnienie po za akwarium stawu, rzeki, jeziora, morza czy też oceanu.

Przy założeniu że opisane koniunkcje Jowisza i Saturna wywołujące nutacje, czyli drgania osi Naszej Ziemi mają wpływ na zachowania atmosfery jak i skorupy ziemskiej,  bez wątpienia mają wpływ na zachowania ludzi i innych organizmów żywych, co udowadnia Gustaf Uttestrom, należy założyć znacznie postepującą zmianę świadomości po przekroczeniu przez oś ziemską ekliptyki 21.12.2012r. Z drugiej strony dla ludzi, którzy nie słyszeli o tej dacie ten dzień będzie jak codzień.

Trzebnica dnia 04.11.2012r.

Tadeusz MRoziński